Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 2

Thangwi Yanji Tisacemerwa Mboni Za Yahova?

Thangwi Yanji Tisacemerwa Mboni Za Yahova?

Nowa

Abhrahamu na Sara

Mose

Yezu Kristu

Azinji asanyerezera kuti Mboni za Yahova ndi dzina ya uphemberi upswa. Mbwenye, mu pyaka pyakupiringana 2.700 nduli, atumiki a Mulungu m’bodzi basi wandimomwene akhadziwika ninga “mboni” zace. (Izaiya 43:10-12) Mpaka mu caka 1931, ife tikhadziwika ninga Anyakupfundza Bhibhlya. Thangwi yanji tasankhulwa kucemerwa na dzina ya Mboni za Yahova?

Dzina yathu isadzindikirisa Mulungu wathu. Mwakubverana na malembo akale, dzina ya Mulungu, Yahova, isagumanika m’Bhibhlya maulendo akukwana pikwi na pikwi. M’Mabhibhlya mazinji dzina ineyi yabuluswa mbaikhamo pidzo, ninga Mbuya peno Mulungu. Mbwenye Mulungu wandimomwene apangizika ekhene kuna Mose na dzina yace ene, Yahova, mbalonga: “Yeneyi ndiyo dzina yanga kuenda na kuenda.” (Eksodo 3:15, Tradução do Novo Mundo) Mu njira ineyi, iye asiyanisika ekhene na alungu apezi onsene. Ife tisadzikuza thangwi yakucemerwa na dzina yakucena ya Mulungu.

Dzina yathu isapangiza basa yathu. Ndandanda wa anthu a mu ndzidzi wakale, kutomera na mamuna wakulungama Abheli, apereka umboni wa cikhulupiro cawo kwa Yahova. Mu kupita kwa madzana a pyaka, Nowa, Abrahamu, Sara, Mose, Dhavidhi, na anango acita khundu ya “nsoka ukulu kakamwe wa amboni.” (Ahebere 11:4–12:1) Ninga munthu asakwanisa kucitira umboni pa thando yakutonga miseru toera kubvunulira munthu adakhonda puta nseru, ife tiri dzololo toera kudziwisa undimomwene wa Mulungu wathu.

Tisasangizira Yezu. Bhibhlya isalonga kuti iye ndi “mboni wakukhulupirika na wa maso.” (Apokalipse 3:14) Yezu alonga kuti ‘adziwisa dzina ya Mulungu’ na apitiriza ‘kucitira umboni wa undimomwene’ wa Mulungu. (Jwau 17:26; 18:37) Natenepa, atowereri andimomwene a Kristu asafunika kucemerwa na dzina ya Yahova, na kuicitisa kudziwika. Mboni za Yahova zisawangisira toera kucita pyenepi.

  • Thangwi yanji Anyakupfundza a Bhibhlya asankhula kucemerwa na dzina ya Mboni za Yahova?

  • Kubulukira lini Yahova ali na amboni pa dziko yapantsi?

  • Mbani Mboni wankulu wa Yahova?