Kanada

Nyumba na nyumba

Pfundziro ya Bhibhlya

Pfundziro ya munthu paekha

Fala yakuti “mpainiya” kazinji kene isadzindikirisa ale akuti asatomesa kumwaza mphangwa mu pisa pipswa mbafungula njira toera anango atowerere. Yezu akhali ninga mpainiya, atumwa pa dziko yapantsi toera kucita utumiki wakupasa umaso na kufungula njira yakupasa anthu mwai toera kupulumuka. (Mateo 20:28) Lero, atowereri ace asansangizira mu kuphatisira midzidzi mizinji inakwanisa iwo toera ‘kupfundzisa anthu.’ (Mateo 28:18, 19) Anango asakwanisa kucita khundu m’basa inacemera ife basa ya upainiya.

Mpainiya ndi munthu anamwaza mphangwa mu ndzidzi onsene. Mboni za Yahova zonsene ndi amwazi a mphangwa zadidi. Natenepa, anango asacita masasanyiro mu umaso wawo toera kutumikira ninga apainiya a ndzidzi onsene, mbaphatisira midzidzi yakukwana 70 mu nthanda zonsene m’basa yakumwaza mphangwa. Toera kutumikira ninga apainiya a ndzidzi onsene, azinji a iwo asapungula midzidzi ya basa yawo yadziko. Anango asasankhulwa toera kutumikira ninga apainiya akupambulika m’mbuto zakuti ziri na kufuna kukulu kwa amwazi mphangwa a Umambo, mbaphatisira m’basa ya utumiki mu nthanda zonsene midzidzi yakukwana 130 peno yakupiringana. Apainiya asakomerwa kukhala na umaso wa pinthu pyakucepa, mbanyindira kuti Yahova anaapasa pyakufuna pyawo pya umaso. (Mateo 6:31-33; 1 Timoti 6:6-8) Ale akuti nkhabe kwanisa kukhala apainiya a ndzidzi onsene asatumikira ninga apainiya akuphedza. Asawangisira kuthimizira basa yawo yakumwaza mphangwa mbapereka pa nthanda midzidzi yakukwana 30 peno 50.

Mpainiya asakulumizwa na kufuna kwace Mulungu na anthu. Ninga Yezu, tisaona makhaliro auzimu akusowa cidikhiro kwa anthu azinji lero. (Marko 6:34) Mbwenye ife tiri na cidziwiso cakuti cinakwanisa kuaphedza lero na kuapasa cidikhiro cakukwana ca ntsogolo. Kupangiza ufuni kuna nyakuendekana kusakulumiza mpainiya toera kupasa mwaufuni ndzidzi wace na mphambvu zace toera kuphedza anango mwauzimu. (Mateo 22:39; 1 Atesalonika 2:8) Ninga maphindu, cikhulupiro ca mpainiya cisawangiswa, asafendedzera cifupi Mulungu, pontho asakhala wakutsandzaya kakamwe.—Machitiro 20:35.

  • Munafokotoza tani basa ya mpainiya?

  • Ninji pinakulumiza anango toera kukhala apainiya a ndzidzi onsene?