Ufuni usacitisa mabanja kukhala akutsanzaya. Aefesi 5:33

Midida ya Mulungu isalonga kuti mamuna amange banja na nkazi m’bodzi. Nkazi akhalembo na mamuna m’bodzi.

Mamuna anapangiza ufuni asatsalakana nkazace mwakukoma ntima na asabvesera pinalonga iye.

Nkazi asafunika kuphedzana na mamunace.

Ana asafunika abvere anyakubala awo.

 Khalani wakukoma ntima na wakukhulupirika. Lekani kukhala waukali na wakukhonda kukhulupirika.Akolose 3:5, 8-10

Mafala a Mulungu asalonga kuti mamuna afune nkazace ninga munafunira iye manungo ace ene. Nkazi asafunikambo alemedze kakamwe mamunace.

Kupita m’mabonde na mamuna peno na nkazi wakuti si wako tayu ndi pyakuipa. Kupalakanya ndi kwakuipambo.

Mafala a Yahova asapfunzisa mabanja toera kukhala akutsanzaya.