Adhamu na Eva nee abvera Mulungu na thangwi ineyi iwo afa. Genesi 3:6, 23

Eva abvesera nyoka na adya nsapo. Buluka penepo, iye apasa Adhamu. Adhamu adyambo.

Pidacita iwo pikhali pyakuipa—kweneku kukhali kudawa. Mulungu aabulusa mu nyumba yawo ya Paradizu.

Umaso ukhali wakunensa kwa iwo na kwa anawo. Iwo akalamba pontho afa. Iwo nee aenda ku mbuto yauzimu; basi ene iwo asoweka.

 Anthu akufa nee ali na umaso, iwo ali ninga pfumbi ya mataka. Genesi 3:19

Ife tisafa thangwi tonsene tabulukira kuna Adhamu na Eva. Anthu akufa nkhabe kwanisa kuona, kubva peno kucita pinthu.—Koelete 9:5, 10.

Yahova nee akhafuna kuti anthu afe. Mwakukhonda dembuka iye anadzalamusa anthu akufa. Angabvera Mulungu, iwo anadzakhala maso kwenda na kwenda.