MAMUNA adagodama pano ndi Setifano. Iye ndi nyakupfunza wakukhulupirika wa Yezu. Mbwenye yang’anani pinancitikira cincino! Amuna awa akumponyera miyala mikulu. Kodi thangwi yanji iwo asaidadi kakamwe Setifano mpaka kuncitira cinthu ici cakugopswa? Tendeni tione.

Setifano akuponyerwa miyala

Mulungu aphedza Setifano kucita pirengo pyakudzumatirisa. Amuna awa nee akomerwa napyo tayu, natenepa iwo apokanyisana naye thangwi ya iye kupfunzisa anthu undimomwene. Mbwenye Mulungu apasa Setifano nzeru ikulu, na Setifano apangiza kuti amuna aneale akhapfunzisa pinthu pyauthambi. Pyenepi pyaacitisa kukhala akuipirwa mwakunyanya. Natenepa iwo amphata, mbacemera anthu towera kudzamulongera unthawatawa.

Nyantsembe wankulu abvunza Setifano: ‘Kodi pinthu ipi ndimomwene?’ Setifano atawira m’kupereka nkhani yadidi ya Bibilya. Pakumala kwayo, iye alonga kuti amuna akuipa aida tani aprofeta a Yahova kalene kakamwe. Buluka penepo iye alonga: ‘Imwe ndimwe sawasawa na amuna aneale. Mwapha Yezu, nzakazi wa Mulungu, na imwe nee mudabvera miyambo ya Mulungu tayu.’

Pyenepi pyacitisa atsogoleri aneale a relijiau kuipirwa kakamwe! Iwo akukuta mano awo mwakuipirwa. Mbwenye buluka penepo Setifano alamusa nsolo wace mbalonga: ‘Yang’anani! Ndikuona Yezu dzololo ku nkono wamadyo wa Mulungu kudzulu.’ Pa ipi, amuna aneale afunga makutu na manja awo mbakutira Setifano. Iwo amphata mbankwekwetera kunja kwa nzinda.

Kweneko iwo adula makapoti awo mbapasa mphale Saulu towera aatsalakane. Kodi mukuona Saulu? Buluka penepo anango a amuna atoma kuponyera miyala Setifano. Setifano agodama, ninga mungakwanise kumuona, mbaphembera kwa Mulungu: ‘Yahova, lekani kualanga thangwi ya cinthu cakuipa ici.’ Iye akhadziwa kuti anango a iwo anyengererwa na atsogoleri a relijiau. Pakumala Setifano afa.

Munthu unango angakucitirani cakuipa, kodi musayesera kumbwezera mwakuipa, peno musaphemba Mulungu kuti amphekese? Pyenepi sipyo pidacita Setifano peno Yezu. Iwo akhala akukoma ntima ngakhale kwa ale akukhonda khala akukoma ntima kwa iwo. Tendeni tiyesere kutowerera citsanzo cawo.

Machitiro 6:8-15; 7:1-60.Mabvunzo

 • Kodi Setifano mbani, na Mulungu amphedza kucitanji?
 • Kodi ndi ninji pidalonga Setifano pyakuti pyacitisa atsogoleri a relijiau kuipirwa kakamwe?
 • Mudakwekwetera amuna Setifano kunja kwa nzinda, kodi iwo acitanji kwa iye?
 • Pa cithunzithunzi, kodi mbani mphale uyu adalimira paduzi na makapoti?
 • Kodi Setifano aphembereranji kwa Yahova mbasati kufa?
 • M’kusangazira Setifano, kodi tisafunika kucitanji munthu akaticitira cinthu cakuipa?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Machitiro 6:8-15.

  Kodi ndi macitiro api akunyengeza anaphatisira atsogoleri a relijiau towera kuyesera kulimirisa basa ya kumwaza mphangwa ya Mboni za Yahova? (Mach. 6:9, 11, 13)

 • Lerini Machitiro 7:1-60.

  Kodi ndi ninji cidaphedza Setifano kutsidzikiza mwadidi mphangwa zadidi pamaso pa Sinedriyu, na tingakwanise kupfunzanji kubulukira ku citsanzo cace? (Mach. 7:51-53; Arom. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Ped. 3:15)

  Kodi tisafunika kusakulira nkhaliro wanji thangwi ya anyakutcinga basa yathu? (Mach. 7:58-60; Mat. 5:44; Luka 23:33, 34)