Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 99: M’kwartu Yapadzulu

Mbiri 99: M’kwartu Yapadzulu

MPHAPO cikhali Cinai namasiku, pakumala pita ntsiku ziwiri. Yezu na apostolo ace 12 akhadadza ku kwartu ikulu iyi yapadzulu towera kudzadya cakudya ca Paskwa. Mamuna anaonemwe mbabuluka ndi Yudasi Iskarioti. Iye akuenda kapanga anyantsembe kuti iwo anaphata tani Yezu.

Cakudya cancidodo ca Mbuya

M’ntsiku ibodzi basi ndulimu, Yudasi aenda kwa iwo mbabvunza: ‘Kodi munadzandipasanji ndikakuphedzani kuphata Yezu?’ Iwo alonga: ‘Mikuruzadu makumatatu ya siliva.’ Natenepa cincino Yudasi ali kuenda kagumanikana na amuna aneale kuti aatsogolere kwa Yezu. Kodi ceneci cikhali cakugopswa tayu?

Cakudya ca Paskwa cikhadamala. Mbwenye m’nzidzi uneule Yezu atoma cakudya cinango cakupambulika. Iye apasa nkate apostolo ace mbalonga: ‘Udyeni, thangwi uyu usabveka manungo anga anafuna kudzaperekwa thangwi ya imwe.’ Buluka penepo aapasa khamico ya vinyu mbalonga: ‘Imweni, thangwi iyi isabveka ciropa canga, cinafuna kukhutulwa thangwi ya imwe.’ Bibilya isacemera ceneci ‘cakudya cancidodo ca Mbuya,’ peno ‘siyali ya Mbuya.’

Aisrayeli akhadya Paskwa towera kuwakumbusa mudapita anju wa Mulungu na padzulu panyumba zawo m’Ijitu, mbwenye apha ana autombo m’nyumba za Aijitu. Mbwenye cincino Yezu akhafuna kuti atowereri ace ankumbuke, na apereka tani umaso wace thangwi ya iwo. Ndi thangwi ineyi iye aapanga kuti akumbuke cakudya ici cakupambulika caka na caka.

Pakumala kudya Cakudya Cancidodo ca Mbuya, Yezu apanga apostolo ace kuti akhale acipapo na akuwanga m’cikhulupiro. Pakumalisira, iwo aimba nyimbo kwa Mulungu mbabuluka. Kukhadadoka kale kakamwe, panango pakhadapiringana pakati pa masiku. Tendeni tione kuti iwo aenda kupi.

Mateyu 26:14-30; Luka 22:1-39; Juwau kapitulu 13 mpaka 17; 1 Akorintu 11:20.Mabvunzo

 • Ninga pinapangizwa pa cithunzithunzi, thangwi yanji Yezu na apostolo ace 12 ali m’kwartu ikulu yapadzulu?
 • Kodi mamuna anabuluka mbani, na iye ali kuenda kacitanji?
 • Kodi ndi kudya kwanji kwakupambulika kudatomesa Yezu mudamala iwo kudya Paskwa?
 • Kodi Paskwa ikhakumbusa Aisrayeli cakucitika canji, na kudya uku kwakupambulika kusakumbusanji atowereri a Yezu?
 • Pakumala kwa Cakudya Cancidodo ca Mbuya, kodi Yezu apanganji atowereri ace, na ndi ninji cidacita iwo?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Mateyu 26:14-30.

  Kodi Mateyu 26:15 asapangiza tani kuti usandukiri wa Yudasi kwa Yezu ukhali cinthu cakhomo?

  Kodi kucucisa ciropa kwa Yezu kusaphata basa towera pifuno pipi piwiri? (Mat. 26:27, 28; Yer. 31:31-33; Aef. 1:7; Aheb. 9:19, 20)

 • Lerini Luka 22:1-39.

  Kodi ndi m’njira ipi Satana apita nkati mwa Yudasi? (Luka 22:3; Jwau. 13:2; Mach. 1:24, 25)

 • Lerini Juwau 13:1-20.

  Mwakubverana na mafala adalembwa pa Juwau 13:2, kodi Yudasi angakwanise kupaswa mulando thangwi ya pidacita iye, na atumiki a Mulungu angakwanise kupfunzanji kubulukira kwa pyenepi? (Gen. 4:7; 2 Akor. 2:11; Agal. 6:1; Yak. 1:13, 14)

  Kodi ndi pfunziro yanji yamphambvu idapangiza Yezu? (Jwau. 13:15; Mat. 23:11; 1 Ped. 2:21)

 • Lerini Juwau 17:1-26.

  Kodi ndi m’njira ipi Yezu aphemberera atowereri ace kuti “akhale [ci]nthu [ci]bodzi”? (Jwau. 17:11, 21-23; Arom. 13:8; 14:19; Akol. 3:14)