YEZU mbakafamba m’dziko, awangisa anyakuduwala. Mphangwa za pirengo pyenepi zalongwa m’midzi na m’mizinda yonsene. Natenepa anthu aendesa kwa iye anyakulamala, maboliboli, anyakukhonda kubva na anyakuduwala anango azinji. Na Yezu aawangisa onsene.

Pikhadapita kupiringana piaka pitatu kubulukira padabatizwa Yezu na Juwau. Na Yezu apanga apostolo ace kuti mwakukhonda dembuka iye mbadadzakwira ku Yerusalemu, kweneko iye mbadadzaphiwa, na patsogolo pace mbadalamuswa kwa akufa. Mbwenye Yezu mbasati kukwira, iye akhapitiriza na kuwangisa anyakuduwala.

Yezu akuwangisa nkazi wakuti akuduwala

Ntsiku inango Yezu akhapfunzisa Nsabudu. Sabudu ndi ntsiku yakupuma ya Ayuda. Nkazi anaonemwe pano akhaduwala kakamwe. M’piaka 18 iye akhali wakukotama, nee akhakwanisa kudzongoka tayu. Natenepa Yezu aikha manjace padzulu pa nkazi, na nkazi atoma kulamuka. Iye awangiswa!

Pyenepi pyacitisa atsogoleri arelijiau kuipirwa. Mbodzi wa iwo akhuwa kwa mwinji: ‘Pana ntsiku zitanthatu zinafunika ife kuphata basa. Zenezi ndi ntsiku zakubwera towera kuwangiswa, tayu Nsabudu!’

Mbwenye Yezu atawira: ‘Imwe amuna akuipa. Mbodzi na mbodzi wa imwe mbadasudzula buru yace mbaenda nayo kuti ikamwe Nsabudu. Natenepa, kodi nkazi uyu wakucerenga, adakhala wakuduwala m’piaka 18, hadathema kuwangiswa Nsabudu tayu?’ Ntawiro wa Yezu wacitisa kuti amuna aneale akuipa akhale na manyadzo.

M’kupita kwa nzidzi Yezu na apostolo ace acita ulendo wa kuenda ku Yerusalemu. Mudamala kwene iwo kubuluka m’nzinda wa Yeriko, anyakuphemba awiri amaboliboli abva kuti Yezu akhagwanda na penepo. Natenepa iwo akhuwa: ‘Yezu, tiphedzeni!’

Yezu acemera amuna amaboliboli, mbabvunza: ‘Kodi musafuna kuti ndikucitireninji?’ Iwo alonga: ‘Mbuya, citisani kuti maso athu afunguke.’ Yezu agwentsa maso awo, na m’nzidzi uneule ene iwo akwanisa kuona! Kodi musadziwa kuti thangwi yanji Yezu acita pirengo pyonsene pire pyakudzumatirisa? Thangwi iye asafuna anthu na asafuna kuti iwo akhulupire kwa iye. Natenepa tingakwanise kukhala na cinyindiro cakuti munadzatonga iye ninga Mambo nee munthu mbodzi ene pa dziko yapantsi anadzaduwala pontho.

Mateyu 15:30, 31; Luka 13:10-17; Mateyu 20:29-34.Mabvunzo

 • Kodi Yezu acitanji mukhafamba iye m’dziko?
 • Kodi Yezu apanganji apostolo ace mudapita cifupi na piaka pitatu kubulukira padabatizwa iye?
 • Kodi anthu awa pa cithunzithunzi mbani, na Yezu acitiranji nkazi?
 • Thangwi yanji ntawiro wa Yezu kwa mipingizo ya atsogoleri a relijiau waacitisa kukhala na manyadzo?
 • Kodi Yezu acitanji kwa anyakuphemba awiri amaboliboli mukakhala iye na apostolo ace cifupi na Yeriko?
 • Thangwi yanji Yezu acita pirengo?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Mateyu 15:30, 31.

  Kodi ndi kupangizwa kwanji kwakudzumatirisa kwa mphambvu za Yahova kudaoneswa na Yezu, na pyenepi pisafunika kukhuya tani kudziwa kwathu pya pidapikira Yahova towera dziko ipswa? (Sal. 37:29; Yes. 33:24)

 • Lerini Luka 13:10-17.

  Kodi kucita Yezu pinango pya pirengo pyace pyakudzumatirisa kakamwe Nsabudu kusapangiza tani ntundu wakusudzula unafuna iye kubweresa kwa anthu nkati mwa Utongi wace wa Piaka cikwi? (Luka 13:10-13; Sal. 46:9; Mat. 12:8; Akol. 2:16, 17; Chidz. 21:1-4)

 • Lerini Mateyu 20:29-34.

  Kodi mbiri ineyi isapangiza tani kuti Yezu cipo akhadanjipirwa kakamwe na pinthu kwakuti akhonde kuphedza anthu, na tingakwanise kupfunzanji kubulukira kwa pyenepi? (Deut. 15:7; Yak. 2:15, 16; 1 Jwau. 3:17)