Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 94: Iye Akhafuna Ana Ang’ono

Mbiri 94: Iye Akhafuna Ana Ang’ono

YANG’ANANI Yezu pano mbakhumbatira kamphale. Mungakwanise kuona kuti Yezu akhatsalakanadi anapiana. Amuna anayang’ana ndi apostolo ace. Kodi Yezu akulonganji kwa iwo? Tendeni tione.

Yezu na apostolo ace amala kwene kufika kubuluka ku ulendo wakulapha. M’njira apostolo apokanyisana. Natenepa mudamala ulendo Yezu aabvunza: ‘Kodi ndi ninji pikhapokanyisana imwe m’njira?’ Mwandimomwene, Yezu akhapidziwa pikhapokanyisana iwo. Mbwenye iye acita mbvunzo towera kuona khala apostolo mbadampanga.

Yezu na mwana

Apostolo nee adatawira tayu, thangwi m’njira iwo akhapokanyisana kuti mbani mwa iwo akhali nkulu. Apostolo anango akhafuna kukhala akufunika kakamwe kupiringana anango. Kodi Yezu mbadaapanga tani kuti si pyadidi tayu kufuna kukhala nkulu kakamwe?

Iye acemera kamphale, mbakalimisa patsogolo pawo onsene. Buluka penepo iye alonga kwa anyakupfunzace: ‘Ndisafuna kuti imwe mudziwedi ipi, Mukakhonda cinja mbumukhala ninga ana ang’ono, cipo munadzapita m’umambo wa Mulungu. Munthu wankulu kakamwe m’umambo ndi ule anakhala ninga mwana uyu.’ Kodi musadziwa thangwi yanji Yezu alonga pyenepi?

Mwandimomwene, ana ang’ono nkhabe nenseka thangwi yakufuna kukhala akulu kakamwe peno akufunika kupiringana anango. Natenepa apostolo akhafunika kupfunza kukhala ninga ana m’njira ineyi mbakhonda kucita nthonga thangwi ya kufuna kukhala akulu peno akufunika.

Pakhali na midzidzi inango, pontho, ikhapangiza Yezu kuti akhatsalakana tani ana ang’ono. Pakupita miyezi yakucepa, anthu angasi aenda na anawo kuti akaone Yezu. Apostolo ayesera kuathawikisa. Mbwenye Yezu apanga apostolo ace: ‘Siyani ana abwere kuna ine, lekani kuakhondesa, thangwi umambo wa Mulungu ndi wa anthu ninga iwo.’ Buluka penepo Yezu akwata ana m’mikono mwace, mbaapasa nkhombo. Kodi si pyadidi kudziwa kuti Yezu asafuna ana ang’ono tayu?

Mateyu 18:1-4; 19:13-15; Marki 9:33-37; 10:13-16.Mabvunzo

 • Kodi apostolo akhapokanyisananji m’njira yakubwerera ku ulendo wakulapha?
 • Thangwi yanji Yezu acemera mwana ng’ono mbamulimirisa pakati pa apostolo?
 • Kodi ndi m’njira ipi apostolo akhafunika kupfunza kukhala ninga ana ang’ono?
 • Pakupita miezi yakucepa, kodi Yezu apangiza tani kuti iye akhafuna ana ang’ono?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Mateyu 18:1-4.

  Thangwi yanji Yezu aphatisira misanje towera kupfunzisa? (Mat. 13:34, 36; Mki. 4:33, 34)

 • Lerini Mateyu 19:13-15.

  Kodi ndi makhaliro api a ana ang’ono tisafunika kuasangazira khala ife tinadzakhala na khundu m’nkhombo za Umambo? (Sal. 25:9; 138:6; 1 Akor. 14:20)

 • Lerini Marki 9:33-37.

  Kodi Yezu apfunzisanji anyakupfunzace thangwi yakufuna mbuto yapadzulu? (Mki. 9:35; Mat. 20:25, 26; Agal. 6:3; Afil. 2:5-8)

 • Lerini Marki 10:13-16.

  Kodi Yezu akhali wakufikirika tani, na akulu Acikristu angakwanise kupfunzanji kubulukira ku citsanzo cace? (Mki. 6:30-34; Afil. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)