Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 81: Kunyindira Ciphedzo Ca Mulungu

Mbiri 81: Kunyindira Ciphedzo Ca Mulungu

CIFUPI na anthu 50.000 acita ulendo wakulapha kubulukira Babiloni kuenda ku Yerusalemu. Mbwenye mudafika iwo, Yerusalemu akhali madembe ene makulu. Nee munthu mbodzi akakhala kweneko. Aisrayeli akhafunika kumanga papswa pinthu pyonsene.

Cibodzi ca pinthu pyakutoma cidamanga iwo cikhali guwa ya ntsembe. Iyo ikhali mbuto ikhacita iwo ntsembe ya pinyama, peno miyoni, kwa Yahova. Nduli mwa miyezi yakucepa Aisrayeli atoma kumanga templo. Mbwenye anyamalwa akakhala m’madziko apaduzi hadafuna tayu kuti Aisrayeli aimange. Natenepa iwo ayesera kuathusa towera kualimirisa. Pakumalisira, anyamalwa aneale akwanisa kucitisa mambo mupswa wa Persiya kucita mwambo towera kulimirisa basa yakumanga.

Papita piaka. Mphapo pakhadapita piaka 17 kutomera pa nzidzi udabwerera Aisrayeli kubulukira ku Babiloni. Yahova atuma aprofeta ace Ageyu na Zakaria kuti apange mbumba kuti itome kumanga papswa. Mbumba yanyindira ciphedzo ca Mulungu, mbibvera aprofeta. Iyo yatoma kumanga papswa, maseze mwambo walonga kuti iyo nkhabe kufunika kucita pyenepi.

Natenepa, ntongi Mupersiya wakucemerwa Tatinai abwera kudzabvunza Aisrayeli kuti ali na kuthema kwanji kwa kumanga templo. Aisrayeli ampanga kuti mukakhala iwo ku Babiloni, Mambo Koresi aapanga: ‘Ndokoni, mphapo, ku Yerusalemu mukamange templo ya Yahova, Mulungu wanu.’

Tatinai atumiza tsamba ku Babiloni mbabvunza khala Koresi, akhadamala kufa, alongadi pyenepi. Mwakukhonda dembuka tsamba yabwerera kubuluka kwa mambo mupswa wa Persiya. Iyo ikhalonga kuti Koresi alongadi pyenepi. Natenepa mambo alemba: ‘Siyani Aisrayeli amange templo ya Mulungu wawo. Pina ndikukutongani kuti muaphedze.’ Templo yamaliswa nkati mwa piaka pinai, na Aisrayeli akomerwa kakamwe.

Papita piaka pinango pizinji. Pakhali cifupi na piaka 48 kutomera pakumaliswa kwa templo. Mbumba ku Yerusalemu ikhali yakucerenga, na nzinda na templo ya Mulungu nee pikhadabalika kakamwe tayu. Nduli ku Babiloni, Muisrayeli Ezara adziwa kufunika kwa kusasanyira templo ya Mulungu. Kodi musadziwa kuti iye acitanji?

Ezara aenda kagumanikana na Artaxerxe, mambo wa Persiya, na mambo unoyu wadidi apasa Ezara miyoni izinji kuti abwerere nayo ku Yerusalemu. Ezara aphemba Aisrayeli m’Babiloni kuti amphedze kuthuka miyoni ineyo kuenda ku Yerusalemu. Cifupi na anthu 6.000 alonga kuti mbadadzaenda. Iwo akhali na siliva, ndalama na pinthu pinango pizinji pyakufunika kuti apikwate.

Ezara anenseka, thangwi m’njira mukhali na amuna akuipa. Amuna anewa mbadakwata siliva na ndalama zawo, na kuapha. Natenepa Ezara agumanyiza anthu, ninga mungakwanise kuona pa cithunzithunzi apa. Iwo aphembera kwa Yahova kuti aatsidzikize m’ulendo wawo wakulapha wakubwerera ku Yerusalemu.

Ezara pabodzi na anthu anango ali kuphembera

Yahova aatsidzikizadi. Mudamala miyezi minai yaulendo, iwo afika mwadidi ku Yerusalemu. Kodi ipi nkhabe pangiza kuti Yahova angakwanise kutsidzikiza ale ananyindira kwa iye m’kusaka ciphedzo?

Ezara kapitulu 2 mpaka 8.Mabvunzo

 • Kodi ndi anthu angasi adacita ulendo wakulapha kubulukira Babiloni kuenda ku Yerusalemu, mbwenye agumananji mudafika iwo?
 • Kodi Aisrayeli atoma kumanganji mudamala iwo kufika, mbwenye anyamalwa awo acitanji?
 • Kodi Ageyu na Zakaria mbani, na iwo apanganji mbumba?
 • Thangwi yanji Tatinai atumiza tsamba ku Babiloni, na atambira ntawiro wanji?
 • Kodi Ezara acitanji mudadziwa iye pya kufunika kwa kusasanya templo ya Mulungu?
 • Kodi Ezara akuphembereranji pa cithunzithunzi, yatawirwa tani phembero yace, na pyenepi pisatipfunzisanji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Ezara 3:1-13.

  Tingagumanika pa mbuto yakusowa mpingo wa mbumba ya Mulungu, kodi tisafunika kupitiriza na kucitanji? (Ezara 3:3, 6; Mach. 17:16, 17; Aheb. 13:15)

 • Lerini Ezara 4:1-7.

  Kodi Zerubabeli aikha citsanzo canji kwa mbumba ya Yahova thangwi ya ciphatanizo ca cikhulupiro? (Eks. 34:12; 1 Akor. 15:33; 2 Akor. 6:14-17)

 • Lerini Ezara 5:1-5, 17 na 6:1-22.

  Thangwi yanji akutcinga hadakwanisa kulimirisa basa yakumanga templo? (Ezara 5:5; Yes. 54:17)

  Kodi pidacita akulu a Ayuda pisawangisa tani akulu Acikristu kusaka citsogolero ca Yahova m’kuyang’anisana na akutcinga? (Ezara 6:14; Sal. 32:8; Arom. 8:31; Yak. 1:5)

 • Lerini Ezara 8:21-23, 28-36.

  Mbitisati kutoma njira yakucita pinthu, kodi mbukudakhala pyadidi kutowerera citsanzo cipi ca Ezara? (Ezara 8:23; Sal. 127:1; Mis. 10:22; Yak. 4:13-15)