PASALA pang’ono na piaka piwiri kubulukira padakundwa Babiloni na Amedi na Apersiya. Yang’anani pinacitika pa cithunzithunzi! Inde, Aisrayeli akubuluka m’Babiloni. Kodi asudzulwa tani? Mbani adaasiya mbaenda?

Adacita pyenepi ndi Koresi, mambo wa Persiya. Kalene Koresi mbasati kubalwa, Yahova apanga mprofeta wace Yesaya kulemba pya iye: ‘Unadzacita pinafunadi ine kuti ucite. Misuwo mikulu inadzasiiwa bwanzu towera iwe ukunde nzinda.’ Na Koresi atsogolera m’kukunda Babiloni. Amedi na Apersiya apita m’nzinda namasiku na pamisuwo mikulu idasiiwa bwanzu.

Mbwenye Yesaya, mprofeta wa Yahova, alongambo kuti Koresi mbadadzatonga kuti Yerusalemu na templo yace pimangiwe papswa. Kodi Koresi apasa utongi unoyu? Inde. Ipi ndipyo pidapanga Koresi Aisrayeli: ‘Ndokoni, mphapo, ku Yerusalemu mukamange templo ya Yahova, Mulungu wanu.’ Ipi ndipyodi pidaenda kacita Aisrayeli.

Aisrayeli akubuluka m’Babiloni

Mbwenye si Aisrayeli onsene tayu m’Babiloni adakwanisa kucita ulendo wakulapha wakubwerera ku Yerusalemu. Ukhali ulendo wakulapha kakamwe cifupi na makilometru 800, na azinji akhali akukalamba kakamwe peno akuduwala kakamwe kuti acite ulendo wakulapha ninga unoyu. Iripo thangwi inango idacitisa anthu anango kufuna kusala. Mbwenye Koresi apanga ale akhafuna kusala: ‘Pasani siliva, ndalama na miyoni inango kwa anthu ale anabwerera towera akamange Yerusalemu na templo yace.’

Natenepa, miyoni izinji yaperekwa kwa Aisrayeli ale adabwerera ku Yerusalemu. Koresi aapasambo maphande na makhamico akhadakwata Mambo Nebukadinezara ku templo ya Yahova mudafudza iye Yerusalemu. Mbumba ikhali na pinthu pizinji pyakuthuka kuti ibwerere napyo.

Pakumala kufamba cifupi na miyezi minai, Aisrayeli afika ku Yerusalemu m’nzidzi wandimomwene. Pakhalidi piaka 70 kubulukira padafudzwa nzinda, na dziko mbikhaladi yapezi yakusowa anthu. Mbwenye maseze Aisrayeli abwerera ku dziko ya kwawo, iwo mbadadzakhala na nzidzi wa nyatwa, ninga tinadzapfunza patsogolo apa.

Yesaya 44:28; 45:1-4; Ezara 1:1-11.Mabvunzo

 • Ninga pinapangizwa pa cithunzithunzi, kodi Aisrayeli akucitanji?
 • Kodi Koresi akwanirisa tani profesiya ya Yahova kubulukira kwa Yesaya?
 • Kodi Koresi apanganji Aisrayeli ale akuti nee mbadakwanisa kubwerera ku Yerusalemu?
 • Kodi ndi pinthu pipi pidapasa Koresi mbumba kuti ibwerere napyo ku Yerusalemu?
 • Kodi Aisrayeli akwata nzidzi ungasi towera kufika ku Yerusalemu?
 • Kodi pakhadapita piaka pingasi kubulukira padasiyiwa dziko yapezi yakusowadi anthu?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Yesaya 44:28 na 45:1-4.

  Kodi Yahova agomezera tani cibaso ca kukwanirisika kwa profesiya thangwi ya Koresi? (Yes. 55:10, 11; Arom. 4:17)

  Kodi profesiya ya Yesaya thangwi ya Koresi isapangizanji pya mphambvu ya Yahova Mulungu ya kulongeratu pya ntsogolo? (Yes. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Ped. 1:20)

 • Lerini Ezara 1:1-11.

  M’kutowerera citsanzo ca ale akuti nee mbadakwanisa kubwerera ku Yerusalemu, kodi tingakwanise tani ‘kuwangisa manja’ a ale anakwanisa kupita m’basa ya nzidzi onsene? (Ezara 1:4, 6; Arom. 12:13; Akol. 4:12)