Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 78: Malemba Pa Pfufu

Mbiri 78: Malemba Pa Pfufu
Dzanja ikulemba pa pfufu

KODI ndi ninji cinacitika pano? Anthu ali pa phwando ikulu. Mambo wa Babiloni acemera alendo akufunika akukwana cikwi. Iwo akuphatisira makhamico andalama na makhamico asiliva na maphande adakwatwa m’templo ya Yahova ku Yerusalemu. Mbwenye, mwakudzidzimusa, pyala pya dzanja ya mamuna pyabuluka padzulu mbipitoma kulemba pa pfufu. Onsene agopa.

Belisazara na alendo ace

Belisazara, nzukulu wamamuna wa Nebukadinezara, akhali mambo m’nzidzi uneule. Iye akhuwa towera anyaluso ace abwereswe nkati. Mambo alonga: ‘Munthu anakwanisa kuleri malemba anewa mbandipanga mabvekero awo anadzapaswa miyoni izinji na anadzaikhwa ntongi wacitatu wakufunika kakamwe m’umambo.’ Mbwenye nee mbodzi wa anyaluso akwanisa kuleri malemba pa pfufu, pina nee kulonga mabvekero awo.

Mama wa mambo abva dzumbi mbabwera nkati mwa mbuto ikulu yakudyera. Iye alonga kwa mambo: ‘Ndaphata mwendo, lekani gopa maka. Pana mamuna m’umambo wanu anadziwa milungu yaungwiro. Pikakhala mbuya wanu Nebukadinezara mambo iye amuikha nkulu wa anyaluso ace onsene. Dzinace ndi Danyeli. Ncemereseni, iye anadzakupangani mabvekero a pyenepi pyonsene.’

Natenepa m’nzidzi uneule ene Danyeli abwereswa nkati. Mudamala iye kukhonda kwata nee ubodzi ene wa miyoni, Danyeli atoma kulonga pidacitisa Yahova kubulusa mbuya wa Belisazara, Nebukadinezara, kukhala mambo. Danyeli alonga: ‘Iye akhali waumbirimi kakamwe. Na Yahova amulanga.’

Danyeli apanga Belisazara: ‘Imwe musapidziwa pyonsene pidancitikira, mbwenye musapitiriza kukhala waumbirimi ninga Nebukadinezara. Imwe mwabweresa makhamico na maphande a m’templo ya Yahova mbumuamwera. Imwe mwasimba milungu yakucitwa na miti na miyala, mbwenye mwakhonda kulemedza Nciti wathu Wankulu. Ndi thangwi ineyi Mulungu atuma dzanja iyi kudzakalemba mafala awa.’

Danyeli alonga: ‘Pidalembwa ndi ipi: MENE, MENE, TEKEL na PARSIN.’

‘MENE pisafuna longa kuti Mulungu alengesa ntsiku za umambo wanu na aubweresa kunkhomo. TEKEL pisafuna longa kuti imwe mwapimwa pa balansa mbumuoneka kuti nkhabe basa. PARSIN pisafuna longa kuti umambo wanu waperekwa kwa Amedi na Apersiya.’

M’nzidzi uneule ene ukhalonga Danyeli, Amedi na Apersiya akhadatoma kukutira Babiloni. Iwo akunda nzinda mbapha Belisazara. Malemba pa pfufu akwanirisika m’masiku aneale ene! Mbwenye mbukudacitikanji mphapo kwa Aisrayeli? Tinadzapidziwa mwakukhonda dembuka, mbwenye pakutoma tendeni tione pidacitikira Danyeli.

Danyeli 5:1-31.Mabvunzo

 • Kodi ndi ninji cidacitika mukakhala mambo wa Babiloni na phwando ikulu mbaphatisira makhamico na maphande adakwatwa m’templo ya Yahova ku Yerusalemu?
 • Kodi Belisazara alonganji kwa anyaluso ace, mbwenye ndi ninji cidacimwana iwo kucita?
 • Kodi mama wa mambo apanga mambo kuti acitenji?
 • Mwakubverana na pidapanga Danyeli mambo, thangwi yanji Mulungu atumiza dzanja kuti ikalembe pa pfufu?
 • Kodi Danyeli afokotoza tani mabvekero a mafala pa pfufu?
 • Kodi ndi ninji cidacitika m’nzidzi uneule ene ukhalonga Danyeli?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Danyeli 5:1-31.

  Siyanisani kugopa kwaumulungu na kugopa kudakhala na Belisazara mudaona iye malemba pa pfufu. (Dan. 5:6, 7; Sal. 19:9; Arom. 8:35-39)

  Kodi Danyeli apangiza tani cipapo cikulu mukalonga iye na Belisazara na anthu akulu m’umambo wace? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Mach. 4:29)

  Kodi ndi m’njira ipi Danyeli kapitulu 5 asagomezera utongi ukulu wakudzulu na wapantsi wa Yahova? (Dan. 4:17, 25; 5:21)