KODI musakumbuka kuti mukhadabva pya aphale atatu awa? Inde, ndiwo axamwali a Danyeli adakhonda kudya pyakukhonda khala pyadidi kwa iwo. Ababiloni akhaacemera Sadrake, Mesake na Abedinego. Mbwenye ayang’aneni cincino. Thangwi yanji iwo nee adagodamira dzimunthu iyi ikulu kakamwe ninga anango onsene? Tendeni tione.

Kodi musakumbuka miyambo idalemba Yahova ekhene inacemerwa Matongero Khumi? Wakutoma wa iyo ndi uyu: ‘Imwe nkhabe funika kulambira milungu inango yonsene kusiyapo ine.’ Aphale awa pano abvera mwambo unoyu, maseze ici cikhali cinthu cakunensa kucicita.

Nebukadinezara, mambo wa Babiloni, acemera anthu azinji akufunika towera kudzalemedza dzimunthu iyi idalimisa iye. Iye akhadamala kwene kulonga kwa anthu onsene: ‘Mukabva kulira kwa zinyanga, majambe na pinango pya kuimba napyo, godamani mulambire dzimunthu iyi ya ndalama. Onsene ale anadzakhonda kugodama na kulambira anadzaponywa m’nzidzi ubodzi ene m’ubvuni wakugaka na wakupisa.’

Mudadziwa Nebukadinezara kuti Sadrake, Mesake na Abedinego hadagodama, aipirwa kakamwe. Iye aacemeresa. Aapasa mwai unango kuti agodame. Mbwenye aphale anyindira kwa Yahova. Iwo apanga Nebukadinezara: ‘Mulungu wathu anatumikira ife angakwanise kutipulumusa. Mbwenye ngakhale kuti iye nkhabe kutipulumusa, ife nee tinadzagodamira dzimunthu yako ya ndalama.’

Sadrake, Mesake na Abedinego

Mudabva iye pyenepi, Nebukadinezara aipirwa mwakuthimizirika. Pakhali na ubvuni paduzi, na iye atuma: ‘Pisisani ubvuni mpaka upise kanomwe kupiringana kale!’ Buluka penepo iye atuma amuna ale akuwangadi kupiringana anango mwa anyankhondo ace kuti amange Sadrake, Mesake na Abedinego mbaaponya m’ubvuni. Ubvuni ukhali wakupisa kakamwe kwakuti amuna ale akuwanga aphiwa na malirimi a moto. Mbwenye kwacitikanji kwa aphale atatu ale adaponya iwo m’ubvuni?

Mambo ayang’ana m’ubvuni, mbagopadi kakamwe. Iye abvunza: ‘Kodi si amuna atatu adamanga ife mbitiaponya m’ubvuni wakugaka na wakupisa tayu?’

Anzakazi ace atawira: ‘Inde, ndimomwene.’

Iye alonga: ‘Mbwenye ndikuona amuna anai mbafamba m’moto. Iwo hadamangwa tayu, na moto udaaphekesa tayu. Na wacinai asaoneka ninga mulungu.’ Mambo aenda paduzi kakamwe na nsuwo wa ubvuni mbakhuwa: ‘Sadrake! Mesake! Abedinego! Bulukani, imwe atumiki a Mulungu Wapadzuludzulu!’

Mudabuluka iwo, anthu onsene aona kuti iwo hadaphekeswa tayu. Buluka penepo mambo alonga: ‘Mbasimbwe Mulungu wa Sadrake, Mesake na Abedinego! Iye atuma anju wace na aapulumusa thangwi iwo nee agodama mbalambira mulungu unango tayu kusiyapo Mulungu wawo.’

Kodi ceneci si citsanzo cadidi ca kukhulupirika kwa Yahova kuti ife ticitoweze?

Ekisodo 20:3; Danyeli 3:1-30.Mabvunzo

 • Kodi ndi ntemo upi udapaswa mbumba na Nebukadinezara, mambo wa Babiloni?
 • Thangwi yanji axamwali atatu a Danyeli hadagodamira dzimunthu ya ndalama?
 • Kodi Aheberi atatu apangiza tani kunyindira kwawo Yahova mudaapasa Nebukadinezara mwai unango kuti agodame?
 • Kodi Nebukadinezara atuma amunace kuti acitenji kwa Sadrake, Mesake na Abedinego?
 • Kodi Nebukadinezara aonanji mudayang’ana iye m’ubvuni?
 • Thangwi yanji mambo asimba Mulungu wa Sadrake, Mesake na Abedinego, na iwo atipasa citsanzo canji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Danyeli 3:1-30.

  Kodi ndi nkhaliro wanji udapangizwa na aphale atatu Aheberi unafunika kusangazirwa na atumiki onsene a Mulungu m’kuyang’anisana na mayesero a umumphu? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Arom. 14:7, 8)

  Kodi ndi pfunziro ipi yakufunika idapfunziswa Nebukadinezara na Yahova Mulungu? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)