Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 67: Yehosafati Anyindira Yahova

Mbiri 67: Yehosafati Anyindira Yahova

KODI musadziwa kuti amuna awa mbani na ndi ninji pinacita iwo? Iwo ali kuenda kunkhondo, na amuna ali patsogolo pawo akuimba. Mbwenye imwe mungakwanise kubvunza: ‘Kodi thangwi yanji anyakuimba nkhabe masupada na madipa kuti amenye nawo nkhondo?’ Tendeni tione.

Aisrayeli akuenda ku nkhondo

Yehosafati akhali mambo wa umambo wa madzinza mawiri a Israyeli. Iye akhala maso m’nzidzi ubodzi ene na Mambo Ahabu na Yezabele wa umambo wakumulolo wa madzinza 10. Mbwenye Yehosafati akhali mambo wadidi, na babace Asa akhalimbo mambo wadidi. Natenepa, m’piaka pizinji mbumba ya umambo wakubangwe ya madzinza mawiri ikhakomerwa na umaso wadidi.

Mbwenye pakhali cinthu cidacitisa mbumba kugopa. Anyamphangwa alonga kwa Yehosafati: ‘Nsoka ukulu wa anyankhondo a madziko a Moabi, Amoni na a Phiri ya Seiri akubwera kamenyana na imwe.’ Aisrayeli azinji agumanyikana ku Yerusalemu towera kusaka ciphedzo ca Yahova. Iwo aenda ku templo, na kweneku Yehosafati aphembera: ‘O Yahova, Mulungu wathu, ife nkhabe dziwa cakucita. Tiri akusowa ciphedzo cakumenyana na nsoka ukulu uyu wa anyankhondo. Tisayang’ana kuna imwe towera ciphedzo.’

Yahova abvesera, na atuma mbodzi wa anzakazi ace kuti apange mbumba: ‘Nkhondo si yanu tayu, mbwenye ya Mulungu. Nee munadzafunika kumenya nkhondo. Yang’anani basi, muone njira inafuna dzakupulumusirani Yahova.’

Natenepa, mangwana mwace namacibese Yehosafati apanga mbumba: ‘Nyindirani Yahova!’ Buluka penepo atuma anyakuimba kuti aende patsogolo pa anyankhondo ace, na mukafamba iwo akhaimba mwakukuza Yahova. Kodi musadziwa cidacitika mukhafika iwo cifupi na mbuto yakumenyana? Yahova acitisa kuti anyankhondo a anyamalwa amenyane okhene. Mudafika Aisrayeli, anyankhondo onsene a anyamalwa akhali akufa!

Kodi kukhali kwanzeru tayu kwa Yehosafati kunyindira Yahova? Tinadzakhala anzeru tikanyindirambo kwa Iye.

1 Amambo 22:41-53; 2 Mbiri 20:1-30.


Mabvunzo

 • Kodi Yehosafati mbani, na iye akhalapo m’nzidzi upi?
 • Thangwi yanji Aisrayeli agopa, na azinji a iwo acitanji?
 • Kodi Yahova atawira tani phembero ya Yehosafati?
 • Kodi Yahova acitisa kuti kucitikenji nkhondo mbisati kutoma?
 • Kodi tingakwanise kupfunza pfunziro yanji kubulukira kwa Yehosafati?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini 2 Mbiri 20:1-30.

  Kodi Yehosafati apangiza tani pinafuna kucita atumiki akukhulupirika a Mulungu m’kuyang’anisana na makhaliro akuthusa? (2 Mbiri 20:12; Sal. 25:15; 62:1)

  Nakuti nzidzi onsene Yahova asaphatisira njira yakulonga m’kutsalakana mbumba yace, kodi ndi njira ipi inaphatisira iye ntsiku zino? (2 Mbiri 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Jwau. 15:15)

  Munafuna kudzatoma Mulungu ‘nkhondo ya ntsiku ikulu ya Mulungu wakukwanisa pyonsene,’ kodi nkhaliro wathu unadzalandana tani na nkhaliro wa Yehosafati? (2 Mbiri 20:15, 17; 32:8; Chidz. 16:14, 16)

  M’kusangazira Alevi, kodi apainiya na amisionario asapasa ntundu wanji wa ciphedzo m’basa ya kumwaza mphangwa m’dziko yonsene ntsiku zino? (2 Mbiri 20:19; Arom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)