DAVIDI mbasati kufa, apasa Salomo matandiro akubuluka kwa Mulungu towera kumanga templo ya Yahova. M’caka cacinai ca utongi wace, Salomo atoma kumanga templo, mbikwata piaka pinomwe na miyezi mitanthatu kuti imale. Pikwi makhumi pya amuna aphata basa pa templo, na nyumba yadya kobiri yakuinjipa kakamwe. Ipi pyacitika thangwi ya ndalama na siliva izinji kakamwe idaphatisirwa basa.

Templo ikhali na makwartu mawiri makulu, ninga akhali m’tabernakulu. Mbwenye makwartu anewa akhali akuphindikiza kukula kwa akhali m’tabernakulu. Salomo aikhisa bokosi ya cibverano nkati mwa kwartu yankati ya templo, na pinthu pinango pikhakoiwa m’tabernakulu pyaikhwa m’kwartu inango.

Mudamala mangwa templo, pakhali dzimulo ikulu. Salomo agodama kutsogolo kwa templo mbaphembera, ninga musakwanisa kumuona pa cithunzithunzi. Salomo alonga kwa Yahova: ‘Ngakhale kukula kwa kudzulu konsene nkhabe kukukwanani, ndiye tani mphapo templo ino. Mbwenye, O Mulungu wanga, ndaphata mwendo, bveserani mbumba yanu ikaphembera mbikayang’ana ku khundu ya mbuto ino.’

Mambo Salomo akuphembera

Mudamalisa Salomo phembero yace, moto watcita kubuluka kudzulu. Wapisa pinyama pya ntsembe zidacitwa. Na ceza cakuyetimira cakubuluka kwa Yahova cadzadza templo. Pyenepi pyapangiza kuti Yahova akhabvesera, pina kuti akomerwa na templo na phembero ya Salomo. Templo, mbuto mwa tabernakulu, yakhala mbuto ikhaenda mbumba kalambira.

M’nzidzi wakulapha Salomo atonga m’njira yanzeru, na mbumba yatsanzaya. Mbwenye Salomo akwatira akazi azinji a ku madziko anango akuti nee akhalambira Yahova. Kodi musakwanisa kuona mbodzi wa iwo analambira pamaso pa dzimunthu? Pakumalisira, akazi anewa acitisa Salomo kulambirambo milungu inango. Kodi musadziwa cidacitika mudacita Salomo pyenepi? Iye nee atsalakanabve mbumba mwadidi tayu. Adzakhala nsumankha, na mbumba yakhalabve yakutsanzaya tayu.

Mambo Salomo akulambira dzimunthu

Ipi pyacitisa Yahova kuipirwa na Salomo, mbampanga: ‘Ndinadzakukwatira umambo mbidiupasa mamuna unango. Sinadzacita pyenepi m’nzidzi wa umaso wako tayu, mbwenye nkati mwa utongi wa mwanako. Mbwenye sinadzabulusa mbumba yonsene ku umambo wa mwanako tayu.’ Tendeni tione kuti pyacitika tani.

1 Mbiri 28:9-21; 29:1-9; 1 Amambo 5:1-18; 2 Mbiri 6:12-42; 7:1-5; 1 Amambo 11:9-13.Mabvunzo

 • Kodi Salomo akwata nzidzi ungasi towera kumalisa kumanga templo ya Yahova, na thangwi yanji iyo yadya kobiri yakuinjipa kakamwe?
 • Kodi templo ikhali na makwartu mangasi akufunika, na ndi ninji cidaikhwa nkati mwa kwartu yankati?
 • Kodi Salomo alonganji m’phembero yace mudamala templo?
 • Kodi Yahova apangiza tani kuti akomerwa na phembero ya Salomo?
 • Kodi akazi a Salomo ancitisa kucitanji, na ndi ninji cidacitikira Salomo?
 • Thangwi yanji Yahova aipirwa na Salomo, na Yahova alonganji kwa iye?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini 1 Mbiri 28:9, 10.

  Mwakubverana na mafala a Davidi adalembwa pa 1 Mbiri 28:9, 10, kodi tisafunika kuwangisira kucitanji m’umaso wathu wa ntsiku ibodzi na ibodzi? (Sal. 19:14; Afil. 4:8, 9)

 • Lerini 2 Mbiri 6:12-21, 32-42.

  Kodi Salomo apangiza tani kuti nkhabe nyumba yakucitwa na munthu yakuti ingakwanise kukoya Mulungu Wakudzuludzulu? (2 Mbiri 6:18; Mach. 17:24, 25)

  Kodi mafala a Salomo anagumanika pa 2 Mbiri 6:32, 33 asapangizanji pya Yahova? (Mach. 10:34, 35; Agal. 2:6)

 • Lerini 2 Mbiri 7:1-5.

  Ninga ana a Israyeli akulumizwa kulonga mwakusimba Yahova m’kuona mbiri yace, kodi tisafunika kukhuiwa tani tikaona nkhombo inapasa Yahova mbumba yace? (2 Mbiri 7:3; Sal. 22:22; 34:1; 96:2)

 • Lerini 1 Amambo 11:9-13.

  Kodi makhaliro a umaso a Salomo asapangiza tani kufunika kwa kukhala akukhulupirika mpaka kumadromero? (1 Am. 11:4, 9; Mat. 10:22; Chidz. 2:10)