SALOMO akhali mphale kakamwe mudakhala iye mambo. Iye akhafuna Yahova, na akatoweza uphungu wadidi ukampasa babace Davidi. Yahova akomerwa na Salomo, natenepa namasiku anango alonga naye m’ndota: ‘Salomo, kodi usafuna kuti ndikupasenji?’

Salomo atawira: ‘Yahova Mulungu wanga, ndine wang’ono kakamwe pina nkhabe dziwa tonga. Natenepa ndipaseni nzeru kuti nditonge mbumba yanu m’njira yadidi.’

Yahova akomerwa na pidaphemba Salomo. Natenepa Iye alonga: ‘Nakuti waphemba nzeru, tayu umaso wakulapha peno mpfuma, ndinadzakupasa nzeru kupiringana anango onsene adakhalapo kale maso. Mbwenye ndinadzakupasambo pire pidakhonda iwe kuphemba, mpfuma na mbiri.’

M’nzidzi wakucepa pakumala ipi, akazi awiri abwera kuna Salomo na nseru wakunensa. Mbodzi wa iwo afokotoza: ‘Nkazi uyu na ine tisakhala m’nyumba ibodzi ene. Ine ndabala khombwani wamamuna, na pakupita ntsiku ziwiri iye abalambo khombwani wamamuna. Buluka penepo, namasiku anango khombwani wace afa. Mbwenye mukagona ine, iye akwata mwanace wakufa mbamuikha cifupi na ine, mbakwata mwananga. Mudalamuka ine mbindiyang’ana mwana wakufa, ndaona kuti iye akhali wanga tayu.’

Mphapo nkazi unango alonga: ‘Nkhabe! Mwana wamaso ndi wanga, na wakufa ndi wace!’ Nkazi wakutoma atawira: ‘Nkhabe! Mwana wakufa ndi wako, na wamaso ndi wanga!’ Akazi akhapokanyisana m’njira ineyi. Kodi Salomo mbadadzacitanji?

Acemeresa supada, na, mudaibweresa iwo, iye alonga: ‘Gwandani khombwani wamaso na pakati, mbamupasa phindi nkazi mbodzi na mbodzi.’

Mama wandimomwene akhuwa: ‘Nkhabe! Ndaphata mwendo lekani kupha khombwani. Mpaseni!’ Mbwenye nkazi unango alonga: ‘Lekani kumpereka kwa mbodzi wa ife tayu; ngwandeni pakati.’

Mambo Salomo akutonga nseru ukulu kakamwe

Pakumalisira Salomo alonga: ‘Lekani kupha mwana! Mperekeni kwa nkazi wakutoma. Iye ndi mama wandimomwene.’ Salomo adziwa ipi thangwi mama wandimomwene akhafunadi kakamwe khombwani kwakuti akhali dzololo kumpereka kwa nkazi unango, towera akhonde phiwa. Mudabva mbumba njira idatongera Salomo nseru, iyo yakomerwa kukhala na mambo wanzeru kakamwe.

Nkati mwa kutonga kwa Salomo, Mulungu apasa nkhombo mbumba m’kucitisa mataka kukhala akubala tirigu wakuinjipa, macewere, mauva, masambvu na pyakudya pinango. Anthu akhabvala nguwo zadidi mbakhala m’nyumba zadidi. Kukhali na pinthu pizinji pyonsene pyadidi kupiringana pyakukwana kwa anthu onsene.

1 Amambo 3:3-28; 4:29-34.Mabvunzo

 • Kodi Yahova abvunzanji Salomo, na iye atawira tani?
 • Nakuti iye akomerwa na kuphemba kwa Salomo, kodi Yahova apikira kumpasanji?
 • Kodi ndi nseru upi wakunensa udaenda na akazi awiri kwa Salomo?
 • Ninga munaonemwe pa cithunzithunzi, kodi Salomo atonga tani nseru unoyu?
 • Kodi utongi wa Salomo ukhali tani, na thangwi yanji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini 1 Amambo 3:3-28.

  Kodi amuna anapaswa kupitawirira m’gulu ya Mulungu ntsiku zino angakwanise kupfunzanji kubulukira ku mafala a m’ntima a Salomo adalembwa pa 1 Amambo 3:7? (Sal. 11 9:105; Mis. 3:5, 6)

  Kodi kuphemba kwa Salomo ndi citsanzo canji cadidi ca pinthu pyakuthema kuphembera? (1 Am. 3:9, 11; Mis. 30:8, 9; 1 Jwau. 5:14)

  Kodi matongero a nthonga a Salomo pakati pa akazi awiri asatipasa cinyindiro canji thangwi ya utongi wantsogolo wa Salomo Wankulu, Yezu Kristu? (1 Am. 3:28; Yes. 9:6, 7; 11:2-4)

 • Lerini 1 Amambo 4:29-34.

  Kodi Yahova atawira tani phembero ya Salomo yakuphemba ntima wakubvera? (1 Am. 4:29)

  Mwakubverana na kuwangisira kwa anthu towera kubva nzeru za Salomo, kodi ife tisafunika kukhala na maonero anji thangwi ya kupfunza Mafala a Mulungu? (1 Am. 4:29, 34; Jwau. 17:3; 2 Tim. 3:16)