Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 48: Agibeoni Anzeru

Mbiri 48: Agibeoni Anzeru

CINCINO, yang’anani kuti mizinda mizinji ya m’Kanani ikhali dzololo towera kucita nkhondo na Israyeli. Iyo ikhanyerezera kuti mbidakwanisa kupembera. Mbwenye mbumba ya nzinda wa cifupi wa Gibeoni nee ikhanyerezera tenepa tayu. Iyo ikhakhulupira kuti Mulungu akhaphedza Aisrayeli, na iyo nee ikhafuna kucita nkhondo na Mulungu tayu. Natenepa, kodi musadziwa kuti Agibeoni acitanji?

Iwo atonga kupicita kuti aoneke ninga anthu akukhala ku mbuto yakutali kakamwe. Natenepa amuna angasi abvala nguwo zakupanduka na masandali akusakala. Iwo apakiza masakha akusakala pa maburu awo, na akwata mikate ingasi yakale na yakuuma. Buluka penepo, iwo aenda kuna Yobzwa mbalonga: ‘Ife tabuluka ku dziko yakutali kakamwe, thangwi tabva pya Mulungu wanu wankulu, Yahova. Tabva pinthu pyonsene pidakucitirani iye ku Ijitu. Natenepa atsogoleri athu atipanga kuti tikhunganye pyakudya towera ticite ulendo kudza kakupangani: “Ife ndife anzakazi anu. Pikirani kuti imwe nkhabe kudzacita nkhondo na ife.” Mungakwanise kuona kuti nguwo zathu zasakala thangwi ya ulendo wakulapha na mikate yathu yakhala yakale na yakuuma.’

Yobzwa na atsogoleri anango akhulupira Agibeoni. Natenepa iwo apikira kuti nkhabe kudzacita nkhondo na Agibeoni. Mbwenye mudapita ntsiku zitatu iwo adziwa kuti mwandimomwene Agibeoni akakhala duzi.

Yobzwa aabvunza: ‘Thangwi yanji imwe mwatipanga kuti mwabuluka ku dziko yakutali?’

Agibeoni atawira: ‘Ife tacita pyenepi thangwi tapangwa kuti Mulungu wanu, Yahova, apikira kukupasani dziko ino ya Kanani. Natenepa ife tagopa kuti mbumudatipha.’ Mbwenye Aisrayeli akoya mpikiro wawo, mbakhonda kupha Agibeoni. Mbuto mwa pyenepi, Aisrayeli aacita anzakazi awo.

Mambo wa Yerusalemu aipirwa thangwi Agibeoni acita ntendere na Israyeli. Natenepa iye apanga amambo anango anai: ‘Bwerani mudzandiphedze kucita nkhondo na Gibeoni.’ Pyenepi ndipyo pidacita amambo anewa axanu. Kodi Agibeoni akhali anzeru m’kucita kwawo ntendere na Israyeli, udacitisa amambo anewa kubwera kudzacita nkhondo na iwo? Tinadzapiona.

Yobzwa 9:1-27; 10:1-5.

Yobzwa pabodzi na Agibeoni


Mabvunzo

 • Kodi mbumba ya Gibeoni ikhali yakusiyana tani na Akanani a mizinda yacifupi?
 • Ninga pinapangizwa pa cithunzithunzi, kodi Agibeoni acitanji, na thangwi yanji?
 • Kodi Yobzwa na atsogoleri Aisrayeli acita pikiro yanji kwa Agibeoni, mbwenye iwo adzadziwanji pakupita ntsiku zitatu?
 • Kodi ndi ninji cidacitika mudabva amambo a mizinda inango kuti Agibeoni acita ntendere na Israyeli?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Yobzwa 9:1-27.

  Nakuti Yahova akhadatuma Israyeli “kufudza anyakukhala onsene a dziko,” kodi ndi makhaliro anji adagomezerwa na kukoya kwace Agibeoni? (Yobzwa 9:22, 24; Mat. 9:13; Mach. 10:34, 35; 2 Ped. 3:9)

  M’kuphata cibverano cidacita iye na Agibeoni, kodi Yobzwa aikha tani citsanzo cadidi kwa Akristu ntsiku zino? (Yobzwa 9:18, 19; Mat. 5:37; Aef. 4:25)

 • Lerini Yobzwa 10:1-5.

  Kodi mwinji ukulu ntsiku zino usasangazira tani Agibeoni, natenepa mbadzakhala akukutirwa na ani? (Yobzwa 10:4; Zak. 8:23; Mat. 25:35-40; Chidz. 12:17)