Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 45: Kuwambuka Nkulo Wa Yoridani

Mbiri 45: Kuwambuka Nkulo Wa Yoridani

YANG’ANANI! Aisrayeli akuwambuka Nkulo wa Yoridani! Kodi madzi ali kupi? Nakuti mbvula izinji isabvumba m’nzidzi unoyu wa caka, nkulo ukhadadzala kakamwe mphindi zingasi ndulimu. Mbwenye cincino madzi onsene aenda! Na Aisrayeli akuwambuka pa mataka akuuma ninga mudacita iwo pa Bara Yakufuwira! Kodi madzi onsene aenda kupi? Tendeni tione.

Aisrayeli akuwambuka Nkulo wa Yoridani

Mudafika nzidzi wakuti Aisrayeli awambuke Nkulo wa Yoridani, Yahova akhafuna kuti Yobzwa apange ipi mbumba: ‘Anyantsembe asafunika akwate bokosi ya cibverano mbaenda kutsogolo kwathu. Iwo angaikha manyalo awo m’madzi mwa Nkulo wa Yoridani, madzi anadzalimira kuthamanga.’

Natenepa anyantsembe athukula bokosi ya cibverano, mbaenda nayo kutsogolo kwa mbumba. Mudafika iwo ku Yoridani, anyantsembe apitadi m’madzi. Madzi akhali akuzika na akathamanga mwakuwanga kakamwe. Mbwenye mudagwentsa kwene manyalo awo madzi, madzi atoma kulimira kuthamanga! Ici cikhali cirengo! Kunkwiriro kwa nkulo Yahova aikha ntcingo wa madzi. Natenepa, m’nzidzi wakucepa m’nkulo nee mukhalibve madzi tayu!

Anyantsembe ale akhathukula bokosi ya cibverano aendadi mpaka pakati pa nkulo wakuuma. Kodi musakwanisa kuaona pa cithunzithunzi? Anyantsembe mbakhali dzololo penepo, Aisrayeli onsene afamba pa mataka akuuma mpaka ku ntunda unango wa Nkulo wa Yoridani!

Mudamala onsene kuenda ku ntunda unango, Yahova apanga Yobzwa kuti apange amuna 12 akuwanga: ‘Ndokoni m’nkulo kule kudalimira anyantsembe na bokosi ya cibverano. Lokotani miyala 12, mbamuitsanzika panafuna khala imwe monsene masikuano. Natenepa, ntsogolo, ana anu akakubvunzani kuti miyala iyi isafuna longanji, musafunika kuapanga kuti madzi alimira kuthamanga mudawambuka bokosi ya cibverano ya Yahova m’Yoridani. Miyala inadzakukumbusani cirengo ici!’ Yobzwa atsanzikambo miyala 12 pale pakhadalimira anyantsembe pakati nakati pa nkulo.

Yobzwa

Pakumalisira Yobzwa apanga anyantsembe akathuka bokosi ya cibverano: ‘Bulukani m’Yoridani.’ Mudamalewo kwene kubuluka, nkulo watoma pontho kufamba.

Yobzwa 3:1-17; 4:1-18.Mabvunzo

 • Kodi ndi cirengo canji cidacita Yahova kuti Aisrayeli akwanise kuwambuka Nkulo wa Yoridani?
 • Kodi ndi cinthu cipi cacikhulupiro Aisrayeli akhafunika kucita towera awambuke Nkulo wa Yoridani?
 • Thangwi yanji Yahova apanga Yobzwa kuti alokote miyala mikulu 12 pakati pa nkulo?
 • Kodi ndi ninji cidacitika mudamala kwene kubuluka anyantsembe m’Yoridani?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Yobzwa 3:1-17.

  a) Ninga mudapangizwa m’mbiri ino, kodi tisafunika kucitanji kuti titambire ciphedzo na nkhombo ya Yahova? (Yobzwa 3:13, 15; Mis. 3:5; Yak. 2:22, 26)

  Kodi Nkulo wa Yoridani ukhali tani mudawambuka Aisrayeli kuenda ku Dziko Yakupikirwa, na pyenepi pyakuza tani dzina ya Yahova? (Yobzwa 3:15; 4:18; Sal. 66:5-7)

 • Lerini Yobzwa 4:1-18.

  Kodi miyala 12 idalokotwa ku Yoridani mbitsanzikwa ku Giligali yaphatisirwa cifuniro canji? (Yobzwa 4:4-7)