Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 43: Yobzwa Adzakhala Ntsogoleri

Mbiri 43: Yobzwa Adzakhala Ntsogoleri

MOZESE akhafuna kupita m’Kanani na Aisrayeli. Natenepa iye aphemba: ‘Yahova, ndisiyeni ndiwambuke Nkulo wa Yoridani kuti ndione dziko yadidi.’ Mbwenye Yahova alonga: ‘Pyakwana! Leka longa pontho ipi!’ Kodi musadziwa thangwi yanji Yahova alonga pyenepi?

Ndi thangwi ya pidacitika mudamenya Mozese mwala. Kumbukani kuti iye na Aroni hadalemedza Yahova tayu. Iwo nee apanga mbumba kuti akhali Yahova akhabulusa madzi pa mwala. Na thangwi ineyi Yahova alonga kuti nee mbadaatawirisa kupita m’Kanani.

Natenepa, mudapita miezi yakucepa Aroni mbadamala kufa, Yahova apanga Mozese: ‘Kwata Yobzwa umulimirise pamaso pa nyantsembe Eleazara na mbumba. Penepo pamaso pawo, panga onsene kuti Yobzwa ndi ntsogoleri mupswa.’ Mozese acitadi pidampanga Yahova, ninga munaonemwe pa cithunzithunzi cino.

Mozese akudziwisa Yobzwa ninga ntsogoleri

Buluka penepo Yahova apanga Yobzwa: ‘Khala wakuwanga, leka gopa. Unadzatsogolera Aisrayeli kupita m’dziko ya Kanani idaapikira ine, pina ndinadzakhala na iwe.’

Patsogolo pace Yahova apanga Mozese kuti akwire kuntsonga ya Phiri ya Nebo m’dziko ya Moabi. Na kweneko Mozese akwanisa kuona ntunda unango wa Nkulo wa Yoridani mbaona dziko yakubalika ya Kanani. Yahova alonga: ‘Iyi ndi dziko idapikira ine kupasa ana a Abrahamu, Isaki na Yakobo. Ndakusiya kuiona, mbwenye sinadzakusiya kuipita tayu.’

Kweneko kuntsonga ya Phiri ya Nebo Mozese afa. Iye akhali na piaka 120 pyakubalwa. Iye akhali wakuwanga basi, na maso ace akhaona mwadidi. Mbumba yatsukwala kakamwe mbilira thangwi Mozese afa. Mbwenye akomerwa kukhala na Yobzwa ninga ntsogoleri wawo mupswa.

Numeri 27:12-23; Deuteronomi 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Mabvunzo

 • Kodi mbani amuna awiri awa adalimira na Mozese pa cithunzithunzi?
 • Kodi Yahova apanganji Yobzwa?
 • Thangwi yanji Mozese akwira kuntsonga ya Phiri ya Nebo, na Yahova alonganji kwa iye?
 • Kodi Mozese akhali na piaka pingasi pyakubalwa mudafa iye?
 • Thangwi yanji mbumba yatsukwala, mbwenye thangwi yanji iyo yakomerwa pontho?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Numeri 27:12-23.

  Kodi ndi basa ipi ikulu idatambira Yobzwa kwa Yahova, na matsalakaniro a Yahova mbumba Yace asaoneswa tani ntsiku zino? (Num. 27:15-19; Mach. 20:28; Aheb. 13:7)

 • Lerini Deuteronomi 3:23-29.

  Thangwi yanji Yahova hadatawirisa Mozese na Aroni kupita m’dziko yakupikirwa, na tingakwanise kupfunza pfunziro yanji kubulukira pyenepi? (Deut. 3:25-27; Num. 20:12, 13)

 • Lerini Deuteronomi 31:1-8, 14-23.

  Kodi mafala akupangana a Mozese kwa Israyeli apangiza tani kuti iye atawira mwakupicepesa kusandikwa kwa Yahova? (Deut. 31:6-8, 23)

 • Lerini Deuteronomi 32:45-52.

  Kodi Mafala a Mulungu asafunika kukhuya tani umaso wathu? (Deut. 32:47; Lev. 18:5; Aheb. 4:12)

 • Lerini Deuteronomi 34:1-12.

  Maseze Mozese cipo aonadi Yahova ene, kodi Deuteronomi 34:10 asapangizanji thangwi ya uxamwali wace na Yahova? (Eks. 33:11, 20; Num. 12:8)