Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 42: Buru Yalonga

Mbiri 42: Buru Yalonga

KODI mwatoma kubva kuti buru yalonga? Imwe mungakwanise kulonga: ‘Nkhabe. Pinyama nkhabe kwanisa kulonga.’ Mbwenye Bibilya isatipanga pya buru idalonga. Tendeni tione kuti pyacitika tani.

Anju

Aisrayeli akhali duzi na kupita m’dziko ya Kanani. Balaki, mambo wa Moabi, agopa Aisrayeli. Natenepa iye acemeresa mamuna wakucenjera anacemerwa Balamu towera katikana Aisrayeli. Balaki apikira kupasa Balamu kobiri yakuinjipa, natenepa Balamu akwira buru yace mbatoma ulendo wace towera kaonana na Balaki.

Yahova nee akhafuna kuti Balamu atikane mbumba yace. Natenepa iye atuma anju na supada yakulapha kalimira pa nseu towera kulimirisa Balamu. Balamu hadakwanisa kuona anju tayu, mbwenye buru yace yamuona. Natenepa buru yayeserayesera kupeukira anju, pakumalisira yakhala kwene pantsi m’nseu. Balamu aipirwa kakamwe, mbamenya buru yace na ndodo.

Buluka penepo Yahova acitisa Balamu kubva buru yace mbilonga kwa iye. Buru yabvunza: ‘Kodi ndakucitiraninji kuti mundimenye?’

Balamu ali pa buru

Balamu alonga: ‘Iwe wandicita kukhala ninga pswiru. Mbidakhala na supada mbidakupha iwe!’

Buru yabvunza: ‘Kodi ndatoma kale kukucitirani ipi?’

Balamu atawira: ‘Nkhabe.’

Buluka penepo Yahova asiya Balamu mbaona anju wakulimira na supada pa nseu. Anju alonga: ‘Thangwi yanji wamenya buru yako? Ine ndabwera kudzafunga njira yako, thangwi nee ukhafunika kupitiriza na kuenda katikana Israyeli. Mbidakhala kuti buru yako hidandipeukira, ine mbidakupha, mbwenye mbindidaphekesa buru yako tayu.’

Balamu alonga: ‘Ndadawa. Nee ndikhapidziwa kuti imwe mwalimira pa nseu tayu.’ Anju asiya Balamu mbaenda, na Balamu aenda kaonana na Balaki. Ngakhale tenepa iye ayesera kutikana Israyeli, mbwenye, mbuto mwa pyenepi, Yahova ancitisa kupasa nkhombo Israyeli katatu.

Numeri 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Mabvunzo

 • Kodi mbani Balaki, na thangwi yanji iye acemeresa Balamu?
 • Thangwi yanji buru ya Balamu yagona pa nseu?
 • Kodi Balamu abva buru mbilonganji?
 • Kodi ndi ninji pidalonga anju kwa Balamu?
 • Kodi ndi ninji pidacitika mudayesera Balamu kutikana Israyeli?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Numeri 21:21-35.

  Thangwi yanji Israyeli akunda Mambo Sihoni wa Aamori na Mambo Ogi wa Basani? (Num. 21:21, 23, 33, 34)

 • Lerini Numeri 22:1-40.

  Kodi ndi ninji cidacitisa Balamu kuyesera kutikana Israyeli, na tingakwanise kupfunza mapfunziro anji kubulukira pyenepi? (Num. 22:16, 17; Mis. 6:16, 18; 2 Ped. 2:15; Yuda 11)

 • Lerini Numeri 23:1-30.

  Maseze Balamu alonga ninga mulambiri wa Yahova, kodi pyakucita pyace pyapangiza tani kusiyana? (Num. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

 • Lerini Numeri 24:1-25.

  Kodi mbiri ineyi ya Bibilya isawangisa tani cikhulupiro cathu m’kukwaniriswa kwa cifuniro ca Yahova? (Num. 24:10; Yes. 54:17)