Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 38: Azondi 12

Mbiri 38: Azondi 12
Azondi Aciisrayeli akuthukula misapo

YANG’ANANI misapo idapingira amuna awa. Onani kukula kwa mulinga uyu wa mauva. Usafunika kukwatwa na amuna awiri pa mpingiro. Onani masambvu na misapo inango. Kodi misapo ineyi yakubalika yabuluka kupi? Yabuluka ku dziko ya Kanani. Kumbukani kuti Kanani ndi kule kukakhala Abrahamu, Isaki na Yakobo. Mbwenye thangwi ya njala kweneko, Yakobo, na banjace, afulukira ku Ijitu. Cincino, yang’anani kuti mudapita piaka 216, Mozese atsogolera Aisrayeli kubwerera ku Kanani. Iwo afika ku mbuto inango m’thando inacemerwa Kadesi.

M’dziko ya Kanani mukakhala anthu akuipa. Natenepa Mozese atuma azondi 12, mbaapanga: ‘Kaoneni kuinjipa kwa anthu anakhala kweneko, na kuwanga kwawo. Kaoneni khala mataka mbadidi towera kulima. Pontho, lekani duwala kubweresa misapo mingasi.’

Mudabwerera azondi ku Kadesi, iwo apanga Mozese: ‘Ndi dzikodi yadidi kakamwe.’ Towera kuyeseza, iwo apangiza Mozese misapo ingasi. Mbwenye azondi 10 a iwo alonga: ‘Anthu anakhala kweneko mbakulu na akuwanga. Tinadzaphiwa tikayesera kukunda dziko.’

Aisrayeli agopa mudabva iwo pyenepi. Iwo alonga: ‘Mbukudakhala mwadidi kufera ku Ijitu peno m’thando muno. Tinadzaphiwa m’nkhondo, na akazi athu na anathu anadzakwatiwa. Tendeni tisankhule ntsogoleri mupswa m’mbuto mwa Mozese tibwerere ku Ijitu!’

Mbwenye azondi awiri a iwo anyindira Yahova, na ayesera kuthondolesa mbumba. Madzina awo ndiwo Yobzwa na Kalebi. Iwo alonga: ‘Lekani gopa tayu. Yahova ali na ife. Pinadzanensa tayu kukunda dziko.’ Mbwenye mbumba hidabvesera tayu. Iyo yafika pakufuna kupha Yobzwa na Kalebi.

Pyenepi pyacitisa Yahova kukhala wakuipirwa kakamwe, mbapanga Mozese: ‘Nee munthu mbodzi ali na piaka 20 kuenda kutsogolo anadzapita m’dziko ya Kanani. Iwo aona pirengo pidacita ine ku Ijitu na m’thando, mbwenye akupitiriza na kukhonda kundinyindira. Natenepa iwo anadzafamba kwene m’thando piaka 40 mpaka munthu wakumalisira kufa. Yobzwa na Kalebi ndiwo basi anadzapita m’dziko ya Kanani.’

Numeri 13:1-33; 14:1-38.Mabvunzo

 • Kodi musaona tani mulinga wa mauva pa cithunzithunzi, na unoyu wabuluka kupi?
 • Thangwi yanji Mozese atuma azondi 12 ku dziko ya Kanani?
 • Kodi azondi khumi alonganji mudabweresa iwo mphangwa kwa Mozese?
 • Kodi azondi awiri apangiza tani kunyindira Yahova, na iwo akhacemerwa tani?
 • Thangwi yanji Yahova aipirwa, na apanganji Mozese?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Numeri 13:1-33.

  Kodi mbani adasankhulwa kuti akazonde dziko, na ndi mwai wanji wakudzumatirisa ukhali na iwo? (Num. 13:2, 3, 18-20)

  Thangwi yanji maonero a Yobzwa na Kalebi asiyana na a azondi anango, na pyenepi pisatipfunzisanji? (Num. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Akor. 5:7)

 • Lerini Numeri 14:1-38.

  Kodi ndi cenjezo yanji yakudungunyira aimiriri a Yahova pa dziko yapantsi tisafunika kuikoya? (Num. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Akor. 10:10)

  Kodi Numeri 14:24 asapangiza tani kuti Yahova ene ali na citsalakano kwa mbodzi na mbodzi wa atumiki ace? (1 Am. 19:18; Mis. 15:3)