Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 31: Mozese Na Aroni Aonana Na Farau

Mbiri 31: Mozese Na Aroni Aonana Na Farau

MUDABWERERA Mozese ku Ijitu, iye apanga mbale yace Aroni pyonsene pya pirengo pire. Mudapangiza Mozese na Aroni Aisrayeli pirengo pyenepi, anthu onsene akhulupira kuti Yahova akhali na iwo.

Buluka penepo Mozese na Aroni aenda kaonana na Farau. Iwo ampanga: ‘Yahova, Mulungu wa Israyeli, asalonga, “Siya mbumba yanga iende m’ntsiku zitatu, towera ikandilambire ku thando.”’ Mbwenye Farau atawira: ‘Ine nkhabe khulupira Yahova. Pina ine nee sinadzasiya Aisrayeli mbaenda tayu.’

Farau aipirwa, thangwi mbumba ikhafuna nzidzi wakupuma kuti ilambire Yahova. Natenepa, iye aakakamiza kuphata basa mwakuwanga kakamwe kupiringana kale. Aisrayeli apasa mulando Mozese thangwi iwo akhatsalakanwa m’njira yakuipa, na Mozese atsukwala. Mbwenye Yahova ampanga kuti akhonde nenseka. Yahova alonga: ‘Ndinadzacitisa Farau kuti asiye mbumba yanga iende.’

Mozese na Aroni ali pabodzi na Farau

Mozese na Aroni aenda pontho kaonana na Farau. M’nzidzi unoyu iwo acita cirengo. Aroni aponya ndodo yace pantsi, mbisanduka nyoka ikulu. Mbwenye anyaluso a Farau aponyambo zindodo, mbizisanduka zinyoka. Mbwenye, yang’anani! Nyoka ya Aroni ikumeza zinyoka za anyaluso. Ngakhale tenepa Farau hadasiya Aisrayeli mbaenda tayu.

Natenepa ukhadafika nzidzi wakuti Yahova apfunzise Farau pfunziro. Kodi musadziwa kuti iye acita tani? Kukhali mwa kudzesa miliri 10, peno pyakunensa pikulu, ku Ijitu.

Mudamala citwa miliri mizinji, Farau acemeresa Mozese, mbampanga: ‘Limirisa muliri, ndinadzasiya Aisrayeli mbaenda.’ Mbwenye mukhalimira muliri, Farau akhacinja manyerezero ace. Nee akhasiya mbumba mbienda tayu. Mbwenye, pakumalisira, mudacitika muliri wa 10, Farau athamangisa Aisrayeli.

Kodi musadziwa ubodzi na ubodzi wa miliri 10 ineyi? Phindulani tsamba tipfunze pya iyo.

Ekisodo 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Mabvunzo

 • Kodi pirengo pidacita Mozese na Aroni pyabweresanji kwa Aisrayeli?
 • Kodi Mozese na Aroni alonganji kwa Farau, na Farau atawira tani?
 • Ninga munaoneswa pa cithunzithunzi, kodi ndi ninji cidacitika mudaponya Aroni ndodo yace pantsi?
 • Kodi Yahova apfunzisa tani Farau pfunziro, na Farau atawira tani?
 • Kodi ndi ninji cidacitika mudamala muliri wacikhumi?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Ekisodo 4:27-31 na 5:1-23.

  Kodi Farau akhafuna longanji mudalonga iye: “Ine nkhabe dziwa Yahova tayu”? (Eks. 5:2; 1 Sam. 2:12; Arom. 1:21)

 • Lerini Ekisodo 6:1-13, 26-30.

  Kodi ndi m’njira ipi Yahova hadapidziwisa kwa Abrahamu, Isaki na Yakobo? (Eks. 3:13, 14; 6:3; Gen. 12:8)

  Kodi pisaticitisa kupibva tani kudziwa kuti Yahova apitiriza na kuphatisira Mozese, maseze Mozese akhapibva wakukhonda thema kucita basa idapaswa iye? (Eks. 6:12, 30; Luka 21:13-15)

 • Lerini Ekisodo 7:1-13.

  Mozese na Aroni alonga mwacipapo kutonga miseru kwa Yahova kwa Farau. Kodi mudacita iwo pyenepi, aikha citsanzo canji kwa atumiki a Mulungu a ntsiku zino? (Eks. 7:2, 3, 6; Mach. 4:29-31)

  Kodi Yahova apangiza tani mphambvu yace ikulu kwa milungu ya Ijitu? (Eks. 7:12; 1 Mbiri 29:12)