Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 27: Mambo Wakuipa Atonga Ijitu

Mbiri 27: Mambo Wakuipa Atonga Ijitu

AMUNA awa pano asakakamiza anthu kuti aphate basa. Yang’anani mamuna anamenya mbodzi wa anyabasa na cibatha! Anyabasa ndi a banja ya Yakobo, na asacemerwa Aisrayeli. Na amuna anaakakamiza kuphata basa ndiwo Aijitu. Aisrayeli adzakhala mabitcu a Aijitu. Kodi pyacitika tani pyenepi?

Aijitu akubvuya Aisrayeli

M’piaka pizinji banja ikulu ya Yakobo ikakhala yantendere m’Ijitu. Zuze, ule akhali munthu wakufunika kakamwe m’Ijitu kusiyapo mambo Farau, akhaatsalakana. Mbwenye Zuze afa. Na Farau mupswa, akakhonda kufuna Aisrayeli, adzakhala mambo m’Ijitu.

Natenepa Farau unoyu wakuipa acita Aisrayeli mabitcu. Aaikha pantsi pa amuna akuipa na ausumankha. Amuna anewa akakamiza Aisrayeli kuphata basa kakamwe m’kumangira Farau mizinda. Mbwenye Aisrayeli akhapitiriza kuinjipa m’cilengesero. Pakupita nzidzi ungasi Aijitu agopa kuti Aisrayeli mbadadzainjipa kakamwe na kuwangadi.

Aijitu akubvuya Aisrayeli

Kodi musadziwa pidacita Farau? Apanga akazi akhaphedza amama Aisrayeli pakubala akhombwani awo, mbati: ‘Imwe musafunika kupha khombwani onsene wamamuna anabalwa.’ Mbwenye akazi aneale akhali adidi, nee adapha akhombwani tayu.

Natenepa Farau apasa ntemo uyu kwa anthu ace onsene: ‘Kwatani akhombwani onsene amuna Aisrayeli muaphe. Siyani basi akhombwani akazi mbakhala maso.’ Kodi ceneci si cinthu cakugopswa kucitonga? Tendeni tione kuti khombwani mbodzi wamamuna apulumuswa tani.

Ekisodo 1:6-22.Mabvunzo

 • Pa cithunzithunzi, kodi mbani mamuna ali na cibatha, na mbani anamenya iye?
 • Mudamala kufa Zuze, kodi ndi ninji cidacitikira Aisrayeli?
 • Thangwi yanji Aijitu adzagopa Aisrayeli?
 • Kodi ndi ntemo wanji udapasa Farau akazi akhaphedza akazi a Israyeli kubala ana?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Ekisodo 1:6-22.

  Kodi ndi m’njira ipi Yahova atoma kukwanirisa pikiro yace kwa Abrahamu? (Eks. 1:7; Gen. 12:2; Mach. 7:17)

  Kodi abaziki Aheberi apangiza tani cilemedzo ca kucena kwa umaso? (Eks. 1:17; Gen. 9:6)

  Kodi abaziki apaswa nkhombo zanji thangwi ya kukhulupirika kwawo kwa Yahova? (Eks. 1:20, 21; Mis. 19:17)

  Kodi Satana ayesera tani kucimwanisa cifuniro ca Yahova kwa Mbeu yakupikirwa ya Abrahamu? (Eks. 1:22; Mat. 2:16)