Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 25: Banja Yafulukira Ku Ijitu

Mbiri 25: Banja Yafulukira Ku Ijitu

ZUZE nee akwanisabve kuphata misozi yace tayu. Iye apanga anzakazi ace onsene kuti abuluke m’kwartu. Mukakhala iye na abale ace basi, Zuze atoma kulira. Tingakwanise kunyerezera kudzumatirwa kudakhala na abale ace, thangwi iwo nee akhadziwa cikancitisa kulira. Pakumalisira iye alonga: ‘Ndine Zuze. Kodi babanga aciri maso?’

Abale ace akhala akudzumatirwa kakamwe mwakuti nee akwanisa kulonga. Iwo akhagopa. Mbwenye Zuze alonga: ‘Ndaphata mwendo fendedzerani paduzi.’ Mudafendedzera iwo, iye alonga : ‘Ine ndine mbale anu Zuze, adagulisemwe ku Ijitu.’

Zuze apitiriza na kulonga mwakukoma ntima: ‘Lekani kupipasa mulando thangwi ya kundigulisa kuno tayu. Mwandimomwene ndi Mulungu adandituma ku Ijitu towera kupulumusa umaso wa anthu. Farau andiikha kukhala ntongi wa dziko yonsene. Mphapo cincino bwererani mwakucimbiza kwa babanga na mpangeni pyenepi. Mpangeni abwere adzakhale kuno.’

Buluka penepo Zuze akhumbatira abale ace, inde, aakhumbatira na kumpswompswona onsene. Mudabva Farau kuti abale a Zuze afika, iye apanga Zuze: ‘Aleke akwate ngolo aende kakwata babawo na mabanja awo abwere kuno. Ndinadzaapasa mbuto yadidi m’Ijitu monsene.’

Pyenepi ndipyo pidacitewo. Pano mungakwanise kuona Zuze mbagumanikana na babace mudafika iye ku Ijitu na banjace yonsene.

Banja ya Yakobo yadzakhala ikulu kakamwe. Iwo onsene akhali 70 mudafulikirewo ku Ijitu, kubulukira Yakobo mpaka anace na adzukulu ace. Mbwenye pakhalimbo akazawo, panango na anzakazi azinji pontho. Onsene awa akhalika m’Ijitu. Iwo acemerwa Aisrayeli, thangwi Mulungu akhadacinja dzina ya Yakobo kukhala Israyeli. Aisrayeli adzakhala mbumba yakupambulika kakamwe kwa Mulungu, ninga tinadzaona kutsogolo.

Genesi 45:1-28; 46:1-27.

Zuze na banjace


Mabvunzo

 • Kodi ndi ninji cidacitika mudapanga Zuze abale ace kuti iye mbani?
 • Kodi ndi ninji cidafokotoza Zuze mwakukoma ntima kwa abale ace?
 • Kodi Farau alonganji mudabva iye pya abale a Zuze?
 • Kodi banja ya Yakobo ikhali ikulu tani mudafulukira iyo ku Ijitu?
 • Kodi banja ya Yakobo yadzacemerwa tani, na thangwi yanji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 45:1-28.

  Kodi mbiri ya Bibilya ya Zuze isapangiza tani kuti Yahova angakwanise kucinja pinthu pyakuipa pinacitirwa anzakazi ace kuti pibwerese phindu yadidi? (Gen. 45:5-8; Yes. 8:10; Afil. 1:12-14)

 • Lerini Genesi 46:1-27.

  Kodi ndi cibaso canji cidapasa Yahova Yakobo m’njira ya kuenda ku Ijitu? (Gen. 46:1-4, cidzindikiro capantsi.)