Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 24: Zuze Ayesera Abale ace

Mbiri 24: Zuze Ayesera Abale ace

ZUZE akhafuna kudziwa khala akulu ace 10 aciri akuipa na akusowa ntsisi. Natenepa iye alonga: ‘Imwe ndimwe azondi. Mwadza kaona kufewa kwa dziko yathu.’

Iwo alonga: ‘Nkhabe, sife azondi tayu. Ife ndife amuna akuona ntima. Tonsene ndife ubale wathu. Tikhali 12. Mbwenye mbodzi nkhabepo, na wang’ono kakamwe asala kunyumba na babathu.’

Zuze asangazira kukhonda kuwakhulupira. Aikha nkaidi mbale wakucemerwa Simeyoni, mbasiya anango kukwata pyakudya mbabwerera kunyumba. Mbwenye iye aapanga: ‘Mukabwera, musafunika mubwerese ng’ono wanu.’

Mudabwererewo kunyumba ku Kanani, abale apanga babawo Yakobo pyonsene pidacitika. Yakobo atsukwala kakamwe. Iye akhuwa: ‘Zuze nkhabepo, cincino Simeyoni nkhabepo pontho. Nee sinadzakutawirisani kukwata mwananga wang’ono Benjamini.’ Mbwenye mukatoma kumala pyakudya pyawo, Yakobo akakamizika kuasiya akwate Benjamini mbaenda naye ku Ijitu kuti akakwate pyakudya pinango.

Mphapo Zuze aona abale ace kufika. Iye akomerwa kakamwe kuona ng’ono wace Benjamini. Mwandimomwene, nee mbodzi wa iwo akhadziwa kuti mamuna uyu wakufunika ndi Zuze. Mphapo Zuze acita cinthu towera kuyesera abale ace 10.

Apanga anzakazi ace kuti adzadze masakha awo onsene na pyakudya. Mbwenye mwakukhonda dziwika kwa iwo, aikhisambo khamico yace ya siliva yakupambulika m’sakha ya Benjamini. Mudamala iwo onsene kubuluka na kufamba nsinzo wakucepa m’nseu, Zuze atuma anzakazi ace kuathamangira. Mudaagumanewo, anzakazi alonga: ‘Kodi thangwi yanji mwaba khamico ya siliva ya mbuyathu?’

Abale onsene alonga: ‘Nee taba khamico yace tayu. Mukaigumana na mbodzi wa ife, munthu unoyu mbaphiwe.’

Natenepa anzakazi asaka m’masakha onsene, na aigumana m’sakha ya Benjamini, ninga munaonemwe pano. Anzakazi alonga: ‘Imwe anango monsene mungakwanise kuenda, mbwenye Benjamini asafunika abwerere na ife.’ Kodi mbadacitanji mphapo abale 10 anewa?

Iwo onsene abwerera na Benjamini kunyumba kwa Zuze. Zuze apanga abale ace: ‘Imwe monsene mungakwanise kuenda kunyumba, mbwenye Benjamini asafunika kukhala pano ninga bitcu wanga.’

Mphapo Yuda alonga pikhabva iye, mbati: ‘Ndikabwerera kunyumba mbidisiya mphale uyu, babanga anadzafa thangwi asamfuna kakamwe. Natenepa ndaphata mwendo, ndisiyeni ndikhale ninga bitcu wanu, mbwenye siyani mphale aende kunyumba.’

Zuze akwanisa kuona kuti abale ace akhadacinja. Iwo nee akhalibve akuipa na akusowa ntsisi tayu. Tendeni tione pidacita Zuze mphapo.

Genesi 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Abale a Zuze akupambizirwa


Mabvunzo

 • Thangwi yanji Zuze apambizira abale ace kukhala azondi?
 • Thangwi yanji Yakobo asiya mwanace wang’ono, Benjamini, kuenda ku Ijitu?
 • Kodi khamico ya siliva ya Zuze yagumanika tani m’sakha ya Benjamini?
 • Kodi Yuda apipereka kucitanji towera acitise kuti Benjamini asudzulwe?
 • Kodi abale a Zuze akhadacinja tani?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 42:9-38.

  Thangwi yanji pidalonga Zuze pa Genesi 42:18 ndi cikumbuso cadidi kwa ale ali na kupitawirira m’gulu ya Yahova ntsiku zino? (Ney. 5:15; 2 Akor. 7:1, 2)

 • Lerini Genesi 43:1-34.

  Maseze Rubeni akhali wautombo, kodi pisaoneka tani mwapakweca kuti Yuda adzakhala nyakulonga wa abale ace? (Gen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Mbiri 5:2)

  Kodi Zuze ayesera tani mwapakweca abale ace, na thangwi yanji? (Gen. 43:33, 34)

 • Lerini Genesi 44:1-34.

  a) Ninga khundu ya nsasanyiro towera kupibisa kuti akhonde dziwika na abale ace, kodi Zuze apionesa tani? (Gen. 44:5, 15; Lev. 19:26)

  Kodi abale a Zuze apangiza tani kuti nzimu wa ntsanje ukhali na iwo kale na mbale wawo ukhadamala? (Gen. 44:13, 33, 34)