Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 23: Zindota Za Farau

Mbiri 23: Zindota Za Farau

PAPITA piaka piwiri Zuze mbaciri nkaidi. Nyakupereka pyakumwa nee adamkumbuka tayu. Buluka penepo namasiku anango Farau akhala na zindota ziwiri zakupambulika kakamwe, mbanenseka na kufuna kudziwa mabvekero azo. Kodi mukumuona apa mbagona? Mangwana mwace namacibese Farau acemera anyaluso ace mbaapanga pinthu pidalota iye. Mbwenye iwo nee akwanisa kumpanga mabvekero a zindota zace.

Pakumalisira nyakupereka pyakumwa akumbuka mphapo Zuze. Iye apanga Farau: ‘Mukakhala ine nkaidi mukhali mamuna unango wakukwanisa kufokotoza zindota.’ M’nzidzi uneule ene Farau abulusa Zuze nkaidi.

Farau apanga Zuze zindota zace: ‘Ndaona ng’ombe zinomwe zakunenepa na zakubalika. Buluka penepo ndaona ng’ombe zinomwe zakuondadi kakamwe. Na zakuonda zire zadya ng’ombe zakunenepa.

Farau akulota

‘M’ndota yanga yaciwiri ndaona ngala zinomwe za tirigu zakudzala na zakukola mbizimera pa phesi ibodzi. Buluka penepo ndaona ngala zinomwe za tirigu zakutetepa na zakuuma. Na ngala zakutetepa zatoma kumeza ngala za tirigu zinomwe zadidi.’

Zuze apanga Farau: ‘Zindota ziwiri izi ziri na mabvekero mabodzi ene. Ng’ombe zinomwe zakunenepa na ngala zinomwe za tirigu zakudzala ndi piaka pinomwe, na ng’ombe zinomwe zakuonda na ngala zinomwe zakutetepa ndi piaka pinango pinomwe. Panadzakhala piaka pinomwe pya pyakudya pyakuinjipa m’Ijitu. Buluka penepo panadzakhala piaka pinomwe pyakukhala na pyakudya pyakucepa.’

Natenepa Zuze apanga Farau: ‘Sankhulani mamuna wanzeru mumuikhe kuti akhale muyang’aniri wa kugumanyiza pyakudya m’piaka pinomwe pyadidi. Tenepa anthu nee anadzanenseka na njala tayu m’piaka pinomwe pyakuipa pyakukhala na pyakudya pyakucepa kakamwe.’

Farau akomerwa na nyerezero ineyi. Na iye asankhula Zuze kuti agumanyize pyakudya, na apikoye. Kusiyapo Farau, Zuze adzakhala munthu wakufunika kakamwe m’Ijitu.

Mudapita piaka pisere, nkati mwa njala, Zuze aona amuna anango kudza. Kodi musadziwa kuti iwo mbani? Inde, ndi akulu ace 10! Babawo Yakobo aatuma kuenda ku Ijitu thangwi pyakudya pikhamala kwawo ku Kanani. Zuze adzindikira abale ace, mbwenye iwo nee andzindikira tayu. Kodi musadziwa thangwi yanji? Thangwi Zuze akhadakula, na akhadabvala pyakubvala pya ntundu wakusiyana.

Zuze akumbuka kuti pikakhala iye mphale akhadalota abale ace mbakangodamira. Kodi musakumbuka kuti mukhadaleri pyenepi? Natenepa Zuze aona kuti ndi Mulungu adantuma kuenda ku Ijitu, na thangwi yadidi. Kodi mukunyerezera kuti Zuze acitanji? Tendeni tione.

Genesi 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Mabvunzo

 • Kodi ndi ninji cidacitikira Farau namasiku anango?
 • Thangwi yanji nyakupereka pyakumwa pakumalisa akumbuka Zuze?
 • Ninga munaoneswa pa cithunzithunzi, kodi Farau akhala na zindota ziwiri zipi?
 • Kodi Zuze alonga kuti zindota zenezi zikhabvekanji?
 • Kodi Zuze adzakhala tani mamuna wakufunika kakamwe kupiringana anango m’Ijitu kusiyapo Farau?
 • Thangwi yanji abale a Zuze aenda ku Ijitu, na thangwi yanji iwo nee andzindikira?
 • Kodi Zuze akumbuka ndota yanji, na iyo yamphedza kuonanji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 41:1-57.

  Kodi Zuze aikha tani manyerezero kwa Yahova, na Akristu a ntsiku zino angakwanise tani kusangazira citsanzo cace? (Gen. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12)

  Kodi piaka pya pyakudya pyakuinjipa m’Ijitu pidatowererwa na piaka pya pyakudya pyakucepa pisapangizadi tani kusiyana kwa nkhaliro wauzimu wa mbumba ya Yahova ntsiku zino na wa Cikristu cauthambi? (Gen. 41:29, 30; Amosi 8:11, 12)

 • Lerini Genesi 42:1-8 na 50:20.

  Kodi mphyakudodomeka kwa alambiri a Yahova kugodamira munthu m’kumpasa mbiri na kumulemedza thangwi ya ciimiriro cace, khala pyenepi mphyakudzoloereka m’dziko? (Gen. 42:6)