ONANI kutsukwala na kusowa cidikhiro kwa mphale uyu. Iye ndi Zuze. Abale ace amala kwene kungulisa kwa amuna awa anaenda ku Ijitu. Kweneku Zuze anadzacitwa bitcu. Kodi thangwi yanji abale ace acita cinthu ceneci cakuipa? Ndi thangwi yakuti iwo akhali na ntsanje na Zuze.

Zuze akuguliswa na abale ace

Babawo Yakobo akhafunadi kakamwe Zuze. Ampangiza kufuna kwace m’kucitira Zuze kapoti wakulapha na wakubalika. Mudaona akulu ace 10 kuti Yakobo akhafuna kakamwe Zuze, iwo atoma kukhala na ntsanje na kuida Zuze. Mbwenye ikhalipo thangwi inango idaacitisa kuti amuide.

Zuze akhala na ndota ziwiri. M’ndota zenezi ziwiri abale ace angodamira. Mudapanga Zuze abale ace ndota zenezi, kuida kwawo kwapitiriza na kuthimizirika.

Mphapo, ntsiku inango abale akulu a Zuze mbakatsalakana mabira a babawo, Yakobo aphemba Zuze kuti aende kaaona kuti ali tani. Mudamuona abale a Zuze mbakadza, anango a iwo alonga: ‘Tendeni timuphe!’ Mbwenye Rubeni, mbale wawo wankulu, alonga: ‘Tayu, lekani kucita pyenepi!’ Mbuto mwa pyenepi iwo aphata Zuze mbamponya m’ncera wakuuma. Buluka penepo iwo akhala pantsi mbatonga kuti anancitanji.

M’nzidzi uneule akhagwanda amuna Aismayeli. Yuda apanga abale ace: ‘Tendeni tingulise kwa Aismayeli.’ Na ndipyodi pidacita iwo. Iwo agulisa Zuze na mikuruzadu 20 ya siliva. Pyenepi pikhali pyakuipa tani na kusowa ntsisi!

Kodi abale mbadaenda kapanganji babawo? Iwo apha mbuzi mbakwata kapoti wakubalika wa Zuze mbambiza kazinji kene m’ciropa ca mbuzi. Buluka penepo akwata kapoti mbaenda naye kunyumba kwa babawo Yakobo mbalonga: ‘Tagumana kapoti uyu. Muyang’aneni, khala si kapoti wa Zuze.’

Yakobo amuona kuti ndiye. Iye akhuwa, ‘panango Zuze aphiwa na cinyama cantsanga.’ Pyenepi ndipyo pikhafuna abale a Zuze kuti babawo anyerezere. Yakobo alidi wakutsukwala kakamwe. Iye alira ntsiku zizinji. Mbwenye Zuze hadafa tayu. Tendeni tione cidancitikira kule kudaendeswa iye.

Genesi 37:1-35.Mabvunzo

 • Thangwi yanji abale a Zuze akhali na ntsanje na iye, na iwo acitanji?
 • Kodi abale a Zuze akhafuna kuncitiranji, mbwenye Rubeni alonganji?
 • Kodi ndi ninji cidacitika mudagwanda anyamalonda Aismayeli?
 • Kodi ndi ninji cidacita abale a Zuze towera babawo anyerezere kuti Zuze afa?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 37:1-35.

  a) Kodi Akristu angakwanise tani kusangazira citsanzo ca Zuze m’kutculula madawo m’mpingo? (Gen. 37:2; Lev. 5:1; 1 Akor. 1:11)

  Kodi ndi ninji cidacitisa abale a Zuze kuti ansandukire? (Gen. 37:11, 18; Mis. 27:4; Yak. 3:14-16)

  (c) Kodi ndi ninji cidacita Yakobo cakuti ndi cakudzoloereka pa kutsukwala? (Gen. 37:35)