Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 16: Isaki Agumana Nkazi Wadidi

Mbiri 16: Isaki Agumana Nkazi Wadidi

KODI musadziwa kuti mbani nkazi ali pa cithunzithunzi cino? Dzinace ndi Rebeka. Na mamuna anaenda kuna iye ndi Isaki. Iye anadzakhala nkazace. Kodi pyenepi pyacitika tani?

Mwandimomwene, baba wa Isaki, Abrahamu, akhafuna kugumanira mwanace nkazi wadidi. Iye nee akhafuna kuti Isaki akwatire mbodzi wa akazi a m’Kanani tayu, thangwi anthu aneale akhalambira milungu yauthambi. Natenepa Abrahamu acemera nzakazi wace mbampanga: ‘Ndisafuna kuti ubwerere kunakhala acibale anga ku Harani ukagumanire nkazi mwananga Isaki.’

M’nzidzi uneule nzakazi wa Abrahamu akwata ngamera khumi mbacita ulendo wakulapha. Mudafika iye cifupi na khundu ikakhala acibale a Abrahamu, alimira pa ncera. Kukhali maulo kakamwe, nzidzi unadza akazi kubuluka ku nzinda kudzatunga madzi pa ncera. Natenepa nzakazi wa Abrahamu acita phembero kwa Yahova: ‘Nkazi anafuna kundipasa madzi na ngamera mbakhale ule adasankhula imwe kuti akhale nkazi wa Isaki.’

Rebeka akugumanikana na Isaki

Mwakukhonda dembuka Rebeka abwera kudzatunga madzi. Mudamphemba nzakazi madzi, Rebeka ampasa. Buluka penepo aenda katunga madzi akukwana kwa ngamera zonsene zanyota. Ineyi ikhali basa yakunensa thangwi ngamera zisamwa madzi mazinji kakamwe.

Mudamala Rebeka kucita pyenepi, nzakazi wa Abrahamu ambvunza dzina ya babace. Iye abvunzambo khala mbadakwanisa kugona kunyumba kwawo. Rebeka alonga: ‘Babanga ndi Betueli, kunyumba kuna mbuto kuti mukhale na ife.’ Nzakazi wa Abrahamu akhadziwa kuti Betueli ndi mwana wa mbale wa Abrahamu, Nahori. Natenepa agodama mbapereka takhuta kwa Yahova thangwi ya kuntsogolera kwace kwa acibale a Abrahamu.

Masiku aneale ene nzakazi wa Abrahamu apanga Betueli na mbale wa Rebeka, Labani, thangwi ya kufika kwace. Muwiri mwawo atawira kuti Rebeka mbadakwanisa kuenda na iye mbakwatirana na Isaki. Kodi Rebeka alonganji mudabvunzwa iye? Iye alonga, ‘Inde,’ akhafuna kuenda. Natenepa mangwana mwace iwo akwira ngamera mbatoma ulendo wakulapha wakubwerera ku Kanani.

Mudafika iwo, kukhadadoka. Rebeka aona mamuna mbakafamba m’munda. Akhali Isaki. Iye akomerwa m’kuona Rebeka. Mama wa Isaki, Sara, akhadafa m’piaka pitatu nduli, na Isaki akhapitiriza na kutsukwala thangwi ya ipyo. Mbwenye cincino Isaki afuna Rebeka kakamwe, na iye akomerwa pontho.

Genesi 24:1-67.Mabvunzo

 • Kodi mbani mamuna na nkazi ali pa cithunzithunzi cino?
 • Kodi ndi ninji pidacita Abrahamu kuti agumanire mwanace nkazi, na thangwi yanji?
 • Kodi yatawirwa tani phembero ya nzakazi wa Abrahamu?
 • Kodi ndi ntawiro wanji udapereka Rebeka mudabvunzwa iye khala akhafuna kukwatirwa na Isaki?
 • Kodi ndi ninji cidakomeresa pontho Isaki?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 24:1-67.

  a) Kodi ndi makhaliro api adidi adapangiza Rebeka mudagumanikana iye na nzakazi wa Abrahamu pa ncera? (Gen. 24:17-20; Mis. 31:17, 31)

  Kodi masasanyiro a Abrahamu kwa Isaki asapasa citsanzo canji cadidi kwa Akristu ntsiku zino? (Gen. 24:37, 38; 1 Akor. 7:39; 2 Akor. 6:14)

  Thangwi yanji tisafunika kugumana nzidzi towera tinyerezere, ninga mudacita Isaki? (Gen. 24:63; Sal. 77:12; Afil. 4:8)