Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 15: Nkazi Wa Loti Ayang’ana Nduli

Mbiri 15: Nkazi Wa Loti Ayang’ana Nduli

LOTI na banjace akakhala pabodzi na Abrahamu m’dziko ya Kanani. Ntsiku inango Abrahamu apanga Loti: ‘Dziko ino nkhabe kwana kwa pinyama pyathu pyonsene. Ndaphata mwendo, tende timwazane. Ukaenda uku, ine ndinadzaenda kunango.’

Loti ayang’ana dziko. Aona khundu yadidi kakamwe ya dziko yakuti ikhali na madzi na thongwe izinji yadidi towera pinyama pyace. Khundu ineyi ikhali Cisa ca Yoridani. Natenepa Loti afulukira kweneku na banjace na pinyama pyace. Pakumalisira iwo acita mudzi wawo m’nzinda wa Sodoma.

Anthu a Sodoma akhali akuipa kakamwe. Pyenepi pyanensa Loti, thangwi iye akhali munthu wadidi. Mulungu akhanensekambo. Pakumalisira, Mulungu atuma maanju awiri towera kudziwisa Loti kuti Iye mbadadzafudza Sodoma na nzinda wacifupi wa Gomora thangwi ya uipi wayo.

Maanju apanga Loti: ‘Cimbiza! Kwata nkazako na anako akazi awiri ubuluke muno!’ Loti na banjace akhali na nthondo, natenepa maanju aaphata na manja mbaabulusa m’nzinda. Buluka penepo mbodzi wa maanju alonga: ‘Thawisani miyoyo yanu! Lekani kuyang’ana nduli. Thamangirani ku mapiri, kuti mukhonde phiwa.’

Loti na anace akazi abvera na athawa m’Sodoma. Iwo nee adalimira na pang’ono pene tayu, pina nee ayang’ana nduli. Mbwenye nkazi wa Loti hadabvera tayu. Pakumala kufamba nsinzo ungasi kubuluka ku Sodoma, iye alimira mbayang’ana nduli. Natenepa nkazi wa Loti adzakhala culu ca munyu. Kodi musakwanisa kumuona pano pa cithunzithunzi?

Kwa pyenepi tingakwanise kupfunza pfunziro yadidi. Pisationesa kuti Mulungu asapulumusa ale anambvera, mbwenye ale anakhonda kumbvera anadzaluza umaso wawo.

Genesi 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luka 17:28-32; 2 Pedru 2:6-8.

Loti akuthawa ku Sodoma


Mabvunzo

 • Thangwi yanji Abrahamu na Loti amwazana?
 • Thangwi yanji Loti asankhula kukhala ku Sodoma?
 • Kodi anthu a ku Sodoma akhali tani?
 • Kodi ndi cidziwiso canji cidapasa maanju awiri Loti?
 • Thangwi yanji nkazi wa Loti adzakhala culu ca munyu?
 • Kodi tingakwanise kupfunza pfunziro yanji kubulukira ku mbiri ya nkazi wa Loti?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 13:5-13.

  M’kutonga miseru pakati pa anthu, kodi tingakwanise kupfunza pfunziro yanji kubulukira kwa Abrahamu? (Gen. 13:8, 9; Arom. 12:10; Afil. 2:3, 4)

 • Lerini Genesi 18:20-33.

  Kodi matsalakaniro a Yahova kwa Abrahamu asatipasa tani cinyindiro cakuti Yahova na Yezu anadzatonga miseru mwakulungama? (Gen. 18:25, 26; Mat. 25:31-33)

 • Lerini Genesi 19:1-29.

  Kodi mbiri ineyi ya Bibilya isapangiza tani maonero a Mulungu a kugonana mamuna na mamuna? (Gen. 19:5, 13; Lev. 20:13)

  Kodi ndi kusiyana kwanji kunagumanefe m’njira idatawira Loti na Abrahamu citsogolero ca Mulungu, na pyenepi pisatipfunzisanji? (Gen. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Lerini Luka 17:28-32.

  Kodi ndi nkhaliro wanji wa ntima ukhali na nkazi wa Loti thangwi ya pinthu pyakumanungo, na pyenepi pisaphata tani basa ninga cenjezo kwa ife? (Luka 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25)

 • Lerini 2 Pedru 2:6-8.

  M’kusangazira Loti, kodi tisafunika kukhala na nkhaliro wanji na pinthu pyakuipa pya dziko inatizungulira? (Ezek. 9:4; 1 Jwau. 2:15-17)