Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 14: Mulungu Ayesera Cikhulupiro Ca Abrahamu

Mbiri 14: Mulungu Ayesera Cikhulupiro Ca Abrahamu

KODI musakwanisa kuona pinacita Abrahamu pano? Ali na mpeni, asaoneka ninga asafuna kupha mwanace. Kodi thangwi yanji iye asafuna cita pyenepi? Pakutoma, tendeni tione kuti Abrahamu na Sara abala tani mwana unoyu.

Abrahamu akupereka Isaki

Kumbukani kuti Mulungu aapikira kuti mbadadzakhala na mwana. Mbwenye pyenepi pikhaoneka ninga pyakukhonda kwanisika, thangwi Abrahamu na Sara akhali akugwesera kakamwe. Ngakhale tenepa, Abrahamu akhulupira kuti Mulungu mbadakwanisa kucita cinthu cikhaoneka ninga cakukhonda kwanisika. Mphapo, ndi ninji cidacitika?

Pakumala Mulungu kucita pikiro yace, papita caka camumphu. Buluka penepo, mukakhala Abrahamu na piaka 100 pyakubalwa na Sara piaka 90, iwo abala khombwani wamamuna anacemerwa Isaki. Mulungu akhadakoya pikiro yace!

Mbwenye mudakula Isaki, Yahova ayesera cikhulupiro ca Abrahamu. Iye acemera: ‘Abrahamu!’ Na Abrahamu atawira: ‘Ndiri pano!’ Buluka penepo Mulungu alonga: ‘Kwata mwanako, mwanako mbodzi ene, Isaki, uende kuphiri inafuna dzakuonesene. Kweneko unadzapha mwanako umpereke ninga ntsembe.’

Mafala anewa atsukwalisa tani Abrahamu, thangwi Abrahamu akhafuna kakamwe mwanace. Kumbukani kuti Mulungu akhadapikira kuti ana a Abrahamu mbadadzakhala m’dziko ya Kanani. Kodi pyenepi mbipidacitika tani Isaki mbadafa? Abrahamu hadapibvesesa tayu, ngakhale tenepa iye abvera Mulungu.

Mudafika iye kuphiri, Abrahamu amanga Isaki mbamuikha pa guwa ya ntsembe idacita iye. Buluka penepo abulusa mpeni towera kupha mwanace. Mbwenye m’nzidzi uneule ene anju wa Mulungu acemera: ‘Abrahamu, Abrahamu!’ Na Abrahamu atawira: ‘Ndiri pano!’

Mulungu alonga: ‘Leka phekesa mphale peno kuncita cinthu.’ Cincino ndisadziwa kuti uli na cikhulupiro kwa ine, thangwi nee udandikhondera mwanako, mwanako mbodzi ene.’

Ndi cikhulupiro cikulu tani cikhali na Abrahamu kwa Mulungu! Iye akakhulupira kuti nkhabepo cinthu cakukhonda kwanisika kwa Yahova, na kuti Yahova mbadakwanisambo kulamusa Isaki kwa akufa. Mbwenye nee cikhalidi cifuno ca Mulungu kuti Abrahamu aphe Isaki. Natenepa Mulungu acitisa bira kuphatika pa mathunduzi acifupi, na apanga Abrahamu kuti aipereke ntsembe mbuto mwa mwanace.

Genesi 21:1-7; 22:1-18.Mabvunzo

 • Kodi Mulungu apikiranji kwa Abrahamu, na Mulungu akoya tani pikiro yace?
 • Ninga munaoneswa pa cithunzithunzi, kodi Mulungu ayesera tani cikhulupiro ca Abrahamu?
 • Kodi Abrahamu acitanji, ngakhale kuti iye hadabvesesa thangwi ya matongero a Mulungu?
 • Kodi kwacitikanji mudabulusa Abrahamu mpeni towera kupha mwanace?
 • Kodi cikhulupiro ca Abrahamu kwa Mulungu cikhadawanga tani?
 • Kodi ndi nsasanyiro wanji udacita Mulungu kuti Abrahamu aupereke ntsembe, na acita tani?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 21:1-7.

  Thangwi yanji Abrahamu asidza mwanace pa ntsiku yacisere? (Gen. 17:10-12; 21:4)

 • Lerini Genesi 22:1-18.

  Kodi Isaki aonesa tani cingonjero kwa babace, Abrahamu, na pyenepi pyaphipirisira tani pyakucitika pikulu pya ntsogolo? (Gen. 22:7-9; 1 Akor. 5:7; Afil. 2:8, 9)