Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 12: Anthu Amanga Cirindo Cikulu

Mbiri 12: Anthu Amanga Cirindo Cikulu

PAPITA piaka pizinji. Ana a Nowa akhali na ana akuinjipa. Na anawo akula mbabalambo ana azinji. M’nzidzi wakucepa pakhala anthu akuinjipa pa dziko yapantsi.

Mbodzi wa anthu anewa akhali nzukulukuluwe wa Nowa wakucemerwa Nimirodi. Iye akhali munthu wakuipa wakusodza na kupha pinyama pabodzi na anthu. Nimirodi apicitambo mambo towera kutonga pakati pa anthu anango. Mulungu hadakomerwa na Nimirodi tayu.

Anthu onsene m’nzidzi uneule akhalonga cilongero cibodzi. Nimirodi akhafuna kugumanyiza onsene pabodzi towera akwanise kuwatonga. Mphapo, kodi musadziwa cidacita iye? Apanga anthu kuti amange nzinda na cirindo cikulu mwenemo. Aoneni pa cithunzithunzi cino mbacita njerwa.

Yahova Mulungu nee akhakomerwa na cimango ceneci tayu. Mulungu akhafuna kuti anthu amwazike na akhale pa dziko yonsene yapantsi. Mbwenye anthu alonga: ‘Tendeni! Timangeni nzinda na cirindo cakulapha kakamwe cakuti ntsonga yaco idzagwentse kudzulu. Natenepa tinadzakhala ambiri!’ Anthu akhafuna kupikuza iwo ene, mbuto mwa kukuza Mulungu.

Natenepa Mulungu acitisa anthu kulimira kumanga cirindo. Kodi musadziwa kuti apicita tani? Acita pyenepi m’kucitisa anthu mwakudzidzimusa kulonga pilongero pyakusiyanasiyana, mbuto mwa cilongero cibodzi basi. Anyakumanga nee akhabveranabve unango na nzace tayu. Na thangwi ineyi nzinda wawo wacemerwa Babeli, peno Babiloni, inabveka “Viavia.”

Anthu atoma kubuluka ku Babeli. Misoka ya anthu ikhalonga cilongero cibodzi cene yaenda kakhala pabodzi m’makhundu anango a dziko yapantsi.

Genesi 10:1, 8-10; 11:1-9.

Anyabasa akumanga cirindo cikulu


Mabvunzo

 • Kodi Nimirodi mbani, na Mulungu akhapibva tani thangwi ya iye?
 • Pa cithunzithunzi, thangwi yanji anthu akacita njerwa?
 • Thangwi yanji Yahova hadakomerwa na basa ya cimango?
 • Kodi Mulungu alimirisa tani cimango ca cirindo?
 • Kodi nzinda ukhacemerwa tani, na dzina ineyi ikhabvekanji?
 • Kodi ndi ninji cidacitikira anthu mudamala Mulungu kubvungaza pilongero?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 10:1, 8-10.

  Kodi ndi makhaliro anji adapangiza Nimirodi, na pyenepi pisatipasa cenjezo yanji? (Mis. 3:31)

 • Lerini Genesi 11:1-9.

  Kodi ndi cifuno canji cikhali nduli mwa cimango ca cirindo, na thangwi yanji basa ineyi mbidamala na kucimwanika? (Gen. 11:4; Mis. 16:18; Jwau. 5:44)