Anthu akuseka Nowa

NOWA akhali na nkazi na ana amuna atatu. Anace akhacemerwa Semu, Hamu na Yafeti. Mwana mbodzi na mbodzi akhali na nkazace. Natenepa, banja ya Nowa ikhali na anthu asere.

Mulungu akhafuna mphapo kuti Nowa acite cinthu cacilendo. Ampanga kuti amange cimwadiya cikulu. Cimwadiya ceneci cikhali cikulu ninga bote, mbwenye cikhalandana kakamwe na bokosi ikulu na yakulapha. Mulungu alonga: ‘Cicite na nyumba zitatu zakutsanzikirana, na makwartu nkati mwaco.’ Makwartu anewa akhali a Nowa na banjace, pinyama, na pyakudya pyakufunika kwa onsene.

Mulungu apangambo Nowa kuti acite cimwadiya towera cikhonde pita madzi. Mulungu alonga: ‘Ndinadzabweresa cigumula cikulu ca madzi mbindifudza dziko yonsene. Munthu onsene wakuti nee ali m’cimwadiya anadzafa.’

Nowa na anace abvera Yahova na atoma kumanga. Mbwenye anthu anango akhaseka basi. Apitiriza na kukhala akuipa. Nee munthu mbodzi akakhulupira mukhaapanga Nowa pinthu pikhafuna dzacita Mulungu.

Banja ya Nowa ikuikha pinyama na pyakudya mu cimwadiya

Pakwata nzidzi wakulapha m’kumanga cimwadiya thangwi cikhali cikulu kakamwe. Pakumalisira, pakupita piaka pizinji, cadzamala kumangwa. Mphapo, Mulungu apanga Nowa kuti apitise pinyama m’cimwadiya. Mulungu ampanga kuti apitise pinyama piwiripiwiri pya mitundu ingasi, pyacimuna na pyacikazi. Mbwenye pya mitundu inango, Mulungu apanga Nowa kuti apitise pinomwe. Mulungu apangambo Nowa kuti apitise mitundu yonsene yakusiyana ya mbalame. Nowa acitadi pidampanga Mulungu.

Pakumala pyenepi, Nowa na banja yace apitambo m’cimwadiya. Buluka penepo Mulungu afunga nsuwo. Mbali nkati, Nowa na banja yace akhatondera. Nyerezerani basi kuti muli nkati mwa cimwadiya, mukutondera nawo pabodzi. Kodi cigumula cinadzakhalapodi ninga mudalonga Mulungu?

Genesi 6:9-22; 7:1-9.Mabvunzo

 • Kodi akhali angasi m’banja ya Nowa, na anace atatu akhacemerwa tani?
 • Kodi ndi cinthu canji cacilendo cidaphemba Mulungu kuti Nowa acicite, na thangwi yanji?
 • Kodi anthu acitanji mudaapanga Nowa pya cimwadiya?
 • Kodi Mulungu apanga Nowa kuti acitenji na pinyama?
 • Mudamala Mulungu kufunga nsuwo wa cimwadiya, kodi Nowa na banjace akafunika kucitanji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 6:9-22.

  Kodi ndi ninji cidacitisa Nowa kukhala mulambiri wadidi wa Mulungu wandimomwene? (Gen. 6:9, 22)

  Kodi Yahova asabva tani thangwi ya uphanga, na pyenepi pisafunika kukhuya tani kusankhula kwathu masenzekero? (Gen. 6:11, 12; Sal. 11:5)

  Kodi tingakwanise tani kusangazira Nowa tingatambira citsogolero kubulukira ku gulu ya Yahova? (Gen. 6:22; 1 Jwau. 5:3)

 • Lerini Genesi 7:1-9.

  Kodi kuona Yahova mamuna wakusowa ungwiro, Nowa, ninga wakulungama kusatiwangisa tani ntsiku zino? (Gen. 7:1; Mis. 10:16; Yes. 26:7)