Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 8: Pimphona Pa Dziko Yapantsi

Mbiri 8: Pimphona Pa Dziko Yapantsi

KHALA munthu wakulapha kakamwe ninga ntsoi ya nyumba yanu ali kudza kuna imwe, kodi mbamudanyerezeranji? Munthu unoyu mbadakhala cimphona! M’nzidzi unango pikhalipodi pimphona pa dziko yapantsi. Bibilya isapangiza kuti ababa awo akhali maanju akubuluka kudzulu. Kodi mbipidakhala tani tenepa?

Pimphona pyauphanga

Kumbukani kuti anju wakuipa Satana akhadadzudzumika na kucitisa nyatwa. Ayeserambo kucitisa maanju a Mulungu kukhala akuipa. M’kupita kwa nzidzi, anango a maanju anewa atoma na kubvesera Satana. Asiya basa ikhadapaswewo na Mulungu kuti aicite kudzulu. Abwera pa dziko yapantsi mbapicitira okhene manungo aumunthu. Kodi musadziwa thangwi yanji?

Bibilya isalonga kuti ndi thangwi yakuti ana anewa a Mulungu aona akazi akubalika pa dziko yapantsi na akhafuna kukhala nawo pabodzi. Natenepa abwera pa dziko yapantsi mbakwatirana na akazi anewa. Bibilya isalonga kuti pyenepi pikhali pyakuipa, thangwi Mulungu acita maanju towera akhale kudzulu.

Maanju anewa na akazi awo mudabala iwo ana, ana anewa akhali akusiyana. Pakutoma iwo nee akhaoneka kukhala akusiyana maka tayu. Mbwenye iwo apitiriza na kukula kakamwe, na kuwanga kakamwe, mpaka kukhala pimphona.

Pimphona pyenepi pikhali pyakuipa. Nakuti pikhali pikulu na pyakuwanga kakamwe, pikaphekesa anthu. Ipyo pikhayesera kukakamiza anthu onsene kukhala akuipa ninga ipyo.

Enoki akhadafa, mbwenye pa dziko yapantsi pakhali mamuna unango wadidi. Mamuna unoyu akhacemerwa Nowa. Nzidzi onsene akhacita pinthu pikhafuna Mulungu kuti acite.

Ntsiku inango Mulungu apanga Nowa kuti ukhadafika nzidzi towera Iye afudze anthu onsene akuipa. Mbwenye Mulungu mbadadzapulumusa Nowa, na banja yace na pinyama pizinji. Tendeni tione kuti Mulungu apicita tani pyenepi.

Genesi 6:1-8; Yuda 6.Mabvunzo

 • Kodi ndi ninji pidacitika mudabveserwa Satana na maanju anango a Mulungu?
 • Thangwi yanji maanju anango asiya basa yawo kudzulu mbabwera pa dziko yapantsi?
 • Thangwi yanji kukhali kwakuipa kwa maanju kubwera pa dziko yapantsi mbapicitira okhene manungo aumunthu?
 • Kodi ana a maanju akhali akusiyana tani?
 • Ninga munaonemwe pa cithunzithunzi, kodi ana a maanju acitanji mudakhala iwo pimphona?
 • Nduli mwa Enoki, kodi mbani mamuna wadidi adakhala maso pa dziko yapantsi, na thangwi yanji Mulungu akhamfuna?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 6:1-8.

  Kodi Genesi 6:6 asapangiza tani kuti makhaliro athu angakwanise kukhuya kupibva kwa Yahova? (Sal. 78:40, 41; Mis. 27:11)

 • Lerini Yuda 6.

  Kodi maanju “adakhonda kukomerwa na ukulu wawo” m’ntsiku za Nowa asaphata tani basa ninga cikumbuso kwa ife ntsiku zino? (1 Akor. 3:5-9; 2 Ped. 2:4, 9, 10)