KODI cakusiyana ndi ninji pa cithunzithunzi cino? Inde, ndi anthu ali penepo. Iwo ndiwo mamuna na nkazi akutoma. Kodi mbani adaacita? Ndi Mulungu. Kodi musaidziwa dzinace? Ndi Yahova. Mamuna na nkazi acemerwa Adamu na Yeva.

Adamu na Eva ali m’munda mwa Edeni

Yahova Mulungu acita tenepa Adamu. Akwata pfumbi yapantsi mbaumba nayo manungo aungwiro, manungo a mamuna. Buluka penepo apepesa m’mphuno mwa mamuna, na Adamu akhala waumaso.

Yahova Mulungu akhali na basa kuti Adamu aicite. Apanga Adamu kuti athule madzina mitundu yonsene yakusiyana ya pinyama. Mphyakukwanisika kuti Adamu akwata nzidzi wakulapha m’kuyang’anisisa pinyama kuti apisankhulire madzina adidi kakamwe. Adamu mbakathula madzina pinyama atoma kuona cinthu cinango. Kodi musadziwa kuti ndi ninji?

Pinyama pyonsene pikhali piwiripiwiri. Pakhali zinzou zaphongo na zikazi, zinkhalamu zaphongo na zikazi. Mbwenye Adamu nee akhali na nzace. Natenepa Yahova acitisa Adamu kugona citulo cakuzika, mbabulusa ku khundu kwace mbabvu ibodzi. Na mbabvu ineyi, Yahova acitira Adamu nkazi na iye adzakhala nkazace.

Adamu akhala wakutsanzaya tani! Nyerezerani kutsanzaya kukulu kwa Yeva m’kuikhwa m’munda wakubalika unoyu towera kuukhala! Mphapo iwo mbadakwanisa kubala ana mbakhala pabodzi mwakutsanzaya.

Yahova akhafuna kuti Adamu na Yeva akhale na umaso kwenda na kwenda. Akhafuna kuti abalikise dziko yonsene yapantsi ninga munda wa Edeni. Akhala akutsanzaya tani Adamu na Yeva na kunyerezera kucita pyenepi! Kodi mbumudakomerwa kubalikisa na iwo dziko yapantsi? Mbwenye kutsanzaya kwa Adamu na Yeva hakudakhala nzidzi wakulapha tayu. Tendeni tione thangwi yanji.

Masalimo 83:18; Genesi 1:26-31; 2:7-25.Mabvunzo

 • Kodi cithunzithunzi m’Mbiri 3 casiyana tani na cithunzithunzi m’Mbiri 2?
 • Kodi mbani adacita mamuna wakutoma, na iye akhacemerwa tani?
 • Kodi ndi basa ipi idapasa Mulungu Adamu kuti aicite?
 • Thangwi yanji Mulungu acitisa Adamu kugona citulo cakuzika?
 • Kodi Adamu na Yeva mbadadzakhala maso nzidzi ungasi, na ndi basa ipi ikhafuna Yahova kuti iwo aicite?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Masalimo 83:18.

  Kodi dzina ya Mulungu ndi ipi, na ndi cipi ciimiriro cace cakupambulika padzuludzulu pa dziko yapantsi? (Yer. 16:21; Dan. 4:17)

 • Lerini Genesi 1:26-31.

  Kodi ndi cinthu cipi cakumalisa cidacita Mulungu pa ntsiku yacitanthatu, na cakucitwa ceneci cikhali cakusiyana tani na pinyama? (Gen. 1:26)

  Kodi ndi nsasanyiro wanji udacita Yahova kwa anthu na pinyama? (Gen. 1:30)

 • Lerini Genesi 2:7-25.

  Kodi basa ya Adamu ya kuthula madzina pinyama ikhaphatanizanji? (Gen. 2:19)

  Kodi Genesi 2:24 asatiphedza tani kudziwa maonero a Yahova a kukwatana, kulekana na kumwalana? (Mat. 19:4-6, 9)