KUNJA kwa cimwadiya, anthu akhapitiriza na kutsalakana umaso wawo ninga kale. Iwo apitiriza na kukhonda khulupira kuti Cigumula mbicidadza. Mphyakukwanisika kuti iwo aseka kakamwe kwakuti dzaoneni. Mbwenye m’nzidzi wakucepa aleka kuseka.

Pinyama na anthu akhagopa kudyiwa na madzi

Mwakututumusa mbvula yatoma kubvumba. Yakhutulwa buluka kudzulu ninga munakhutulemwe madzi m’ngolo. Nowa akhadalonga pyandimomwene! Mbwenye kukhali ndembulembu kakamwe kuti munthu unango apite m’cimwadiya. Nsuwo ukhadafungwa mwadidi na Yahova.

M’nzidzi wakucepa, magowa onsene akhadabizwa na madzi. Madzi akhala ninga mikulo mikulu. Akwekweta miti, mbabulumundisa miyala mikulu, na kucita dzumbi ikulu. Anthu akhagopa. Iwo akwira mpaka m’zinthunda. Ah, akhafuna tani mbadakhala abvera Nowa, mbadapita m’cimwadiya nsuwo mbukhali bwanzo! Mbwenye cincino kukhali ndembulembu kakamwe.

Madzi akhapitiriza na kukwira kakamwe. M’ntsiku 40 na masiku 40 madzi akhutuka kubulukira kudzulu. Akwira na nkhundunkhundu mwa mapiri, m’nzidzi wakucepa mapiri akulapha kakamwe akhadabizwambo. Ninga mudalonga Mulungu, anthu na pinyama pyonsene kunja kwa cimwadiya afa. Mbwenye onsene nkati mwa cimwadiya akhali mwakukoyeka.

Nowa na anace akhadacita basa yadidi m’kumanga cimwadiya. Madzi acithukula, na cikhaberuka padzulu pa madzi. Mphapo ntsiku inango, pikhadaleka mbvula kugwa, dzuwa yatoma kugaka. Akhali maonekero akubalika tani! Konsene kwene kukhali bara ikulu basi. Cinthu cibodzi basi cikhakwanisa kuoneka cikhali cimwadiya, mbiciberuka padzulu.

Cimwadiya cikuberuka padzulu pa madzi

Pimphona pikhadamala kufa. Nee pikhalipobve kuti piphekese anthu tayu. Pyonsene pikhadamala kufa, pabodzi na amama awo na anthu anango onsene akuipa. Kodi ndi ninji pidacitikira ababa awo?

Mwandimomwene ababa a pimphona nee akhali anthu aunyama ninga ife tayu. Akhali maanju adatcita towera kudzakhala ninga amuna pa dziko yapantsi. Natenepa mudabwera Cigumula, iwo hadafa pabodzi na anthu anango onsene tayu. Iwo aleka kuphatisira manungo aumunthu akhadacita iwo, mbabwerera kudzulu ninga maanju. Mbwenye nee adalekererwabve kucita khundu ya banja ya maanju a Mulungu tayu. Natenepa iwo adzakhala maanju a Satana. M’Bibilya iwo asacemerwa madimoni.

Mulungu acitisa mphepo kupepesa, na madzi a cigumula atoma kupwa. Pakumala miezi mixanu cimwadiya catsama padzulu pa phiri. Papita ntsiku zinango zizinji, na ale akhali nkati mwa cimwadiya mbadakwanisa kuyang’ana kunja mbaona ntsonga za mapiri. Madzi akhapitiriza na kupwa pang’ono na pang’ono.

Nowa abulusa m’cimwadiya mbalame yakupswipa inacemerwa khungubwe. Yamburuka m’nzidzi ungasi pakumala yabwerera, thangwi nee yagumana mbuto yadidi kuti iphame. Yacita pyenepi kazinji kene, ikhabwerera kapuma padzulu pa cimwadiya.

Nkhangaiwa

Nowa akhafuna kudziwa khala madzi apwa pa dziko yapantsi, natenepa abulusa nkhangaiwa m’cimwadiya. Mbwenye nkhangaiwa yabwererambo, thangwi hidagumana mbuto yakukhala tayu. Nowa aituma ulendo waciwiri, na iyo yabweresa tsanzo ya muti wa mulivera pa mulomo payo. Natenepa Nowa adziwa kuti madzi akhadapwa. Nowa atuma nkhangaiwa pa ulendo wacitatu, pakumalisira yagumana mbuto yakuuma kuti ikhale.

Mphapo, Mulungu alonga kwa Nowa. Mbati: ‘Buluka m’cimwadiya. Kwata banja yako yonsene na pinyama piri na iwe.’ Iwo akhala m’cimwadiya kupiringana caka cibodzi. Natenepa tingakwanise kunyerezera kuti akhala akutsanzaya tani kubuluka pontho na kukhala na umaso!

Genesi 7:10-24; 8:1-17; 1 Pedru 3:19, 20.Mabvunzo

 • Thangwi yanji nee mbodzi mbadakwanisa kupita m’cimwadiya mudatoma kubvumba?
 • Kodi Yahova acitisa mbvula kubvumba ntsiku zingasi na masiku mangasi, na madzi akhali akuzika tani?
 • Kodi ndi ninji pidacitikira cimwadiya mudatoma madzi kubiza dziko yapantsi?
 • Kodi pimphona pyapulumuka pa Cigumula, na ndi ninji pidacitika na ababa a pimphona?
 • Kodi ndi ninji cidacitikira cimwadiya pakumala miezi mixanu?
 • Thangwi yanji Nowa abulusa khungubwe m’cimwadiya?
 • Kodi Nowa adziwa tani kuti madzi akhadapwa pa dziko yapantsi?
 • Kodi Mulungu alonganji kwa Nowa mudamala iye na banjace kukhala m’cimwadiya kupiringana caka cibodzi?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 7:10-24.

  Kodi kufudzwa kwa umaso pa dziko yapantsi kwafika kupi? (Gen. 7:23)

  Kodi madzi a Cigumula akwata nzidzi ungasi kuti apwe? (Gen. 7:24)

 • Lerini Genesi 8:1-17.

  Kodi Genesi 8:17 asapangiza tani kuti cifuniro cakutoma ca Yahova na dziko yapantsi cidacinja tayu? (Gen. 1:22)

 • Lerini 1 Pedru 3:19, 20.

  Mudabwerera maanju akupanduka kudzulu, kodi ndi kutongwa kwanji kudatambira iwo? (Yuda 6)

  Kodi mbiri ya Nowa na banjace isawangisa tani cinyindiro cathu ku mphambvu ya Yahova ya kupulumusa mbumba yace? (2 Ped. 2:9)