PINTHU pyonsene pyadidi piri na ife pyabuluka kwa Mulungu. Iye acita dzuwa towera itipase ceza namasikati, na mwezi na zinyenyezi towera tikhale na ceza pang’ono namasiku. Pina Mulungu acita dziko yapantsi towera tiikhale.

Mbwenye dzuwa, mwezi, zinyenyezi na dziko yapantsi si pinthu pyakutoma kucitwa na Mulungu tayu. Kodi musadziwa kuti pinthu pyakutoma ndipipi? Pakutoma Mulungu acita anthu akulandana na iye ene. Ife nkhabe kwanisa kuona anthu anewa, ninga nee tisakwanisa kuona Mulungu. M’Bibilya anthu anewa asacemerwa maanju. Mulungu acita maanju towera akhale na iye ene kudzulu.

Anju wakutoma kucitwa na Mulungu akhali wakupambulika kakamwe. Akhali Mwana wakutoma wa Mulungu, na aphata basa pabodzi na Babace. Aphedza Mulungu kucita pinthu pinango pyonsene. Aphedza Mulungu kucita dzuwa, mwezi, zinyenyezi pabodzi na dziko yathu yapantsi.

Kodi dziko yapantsi ikhali tani? Pakutoma nee mbodzi mbadakwanisa kukhala pa dziko yapantsi. Nee pakhali cinthu, kusiyapo bara ikulu ya madzi pa dziko yonsene yapantsi. Mbwenye Mulungu afuna kuti anthu akhale pa dziko yapantsi. Natenepa atoma kutikhunganyira pinthu. Kodi acitanji mphapo?

Inde, cakutoma, dziko yapantsi ikhafuna ceza. Natenepa Mulungu acitisa ceza ca dzuwa kumwanikira dziko. Acita towera pakhale masiku na masikati. Patsogolo pace Mulungu acitisa mataka kubuluka padzulu pa madzi a bara.

Pakutoma nee pakhali cinthu pa mataka tayu. Pakhali ninga pa cithunzithunzi cinaonemwe apa. Nee pakhali maluwa, miti peno pinyama. Nee ntsomba ibodzi ene ikhali m’bara. Mulungu akhali na basa izinji kakamwe yakucita towera kucitisa dziko yapantsi kukhala yadidi kwa pinyama na anthu kukhalamo.

Yeremia 10:12; Akolose 1:15-17; Genesi 1:1-10.

Dziko yakukhonda bala misapo


Mabvunzo

 • Kodi pinthu pyonsene pyadidi pyabuluka kupi, na mungakwanise kupasa citsanzo?
 • Kodi cinthu cakutoma cidacita Mulungu ndi ninji?
 • Thangwi yanji anju wakutoma akhali wakupambulika?
 • Fokotozani kuti dziko yapantsi ikhali tani pakutoma. (Onani cithunzithunzi.)
 • Kodi Mulungu atoma tani kukhunganya dziko yapantsi towera anthu na pinyama?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Yeremia 10:12.

  Kodi ndi makhaliro api a Mulungu anapangizwa na pyakucitwa pyace? (Yes. 40:26; Arom. 11:33)

 • Lerini Akolose 1:15-17.

  Kodi Yezu akhala na basa yanji m’kucita pinthu, na pyenepi pisafunika kukhuya tani maonero athu kwa iye? (Akol. 1:15-17)

 • Lerini Genesi 1:1-10.

  Kodi dziko yapantsi yadzakhalapo tani? (Gen. 1:1)

  Kodi ndi ninji cidacitika pa ntsiku yakutoma yakucita pinthu? (Gen. 1:3-5)

  Fokotozani pidacitika nkati mwa ntsiku yaciwiri yakucita pinthu. (Gen. 1:7, 8)