Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa menu waciwiri

Mboni za Yahova

Cisena

Anyakufa Anakwanisadi Khala Pontho Maso

Anyakufa Anakwanisadi Khala Pontho Maso

Mbamudatawira kuti . . .

  • inde?

  • nkhabe?

  • panango?

 BHIBHLYA ISALONGANJI

“Kunadzaoneka kulamuka muli akufa.”Machitiro 24:15, Biblya Chisena.

PYENEPI PISABVEKANJI KWA IMWE

Cibalangazo pa kuferwa na nyakufunika.2 Akorinto 1:3, 4.

Kukhonda gopa kufa.Ahebere 2:15.

Cidikhiro candimomwene ca kudzakhala pontho pabodzi na anyakufunika anu adafa.Jwau 5:28, 29.

 TINAKWANISADI KUKHULUPIRA PINALONGA BHIBHLYA?

Inde, pana mathangwi matatu:

  • Mulungu ndi Nciti wa umaso. Bhibhlya isalonga kuti Yahova Mulungu ndi “ntchitchi wa moyo wonsene.” (Masalmo 36:9; Machitiro 17:24, 25) Ule adapasa moyo pinthu pyonsene pyaumaso, anakwanisa kulamusa munthu adafa.

  • Mulungu alamusa kale anthu nduli. Bhibhlya isalonga pya anthu asere—anapiana, akulu, amuna, na akazi—akuti alamuswa muli akufa pa dziko yapantsi. Anango alamuswa ndzidzi pang’ono mbadamala kufa, mbwenye m’bodzi akhadamala ntsiku zinai mu nthumbi!Jwau 11:39-44.

  • Mulungu ali na cifuno cakucita pontho pyenepi. Yahova asaida kufa; iye asaona kufa ninga nyamalwa. (1 Akorinto 15:26) Iye ali na ‘cifuno cikulu’ toera kukunda nyamalwa unoyu, kumalisa kufa kubulukira mu kulamusa anyakufa. Iye asafuna kakamwe kulamusa ale ali m’manyerezero ace mbaaona pontho na umaso pa dziko yapantsi.Yobe 14:14, 15.

 NYEREZERANI

Thangwi yanji tisakalamba, pontho mbatifa?

Bhibhlya isatawira mbvundzo unoyu pa GENESI 3:17-19 na AROMA 5:12.