Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 8

Yosiya Akhali Na Axamwali Adidi

Yosiya Akhali Na Axamwali Adidi

Usanyerezera kuti pisanentsa kucita pinthu pyadidi?— Anthu azinji asanyerezera tepo. Bhibhlya isatipanga kuti pikhanentsa kakamwe kuti mphale anacemerwa Yosiya acite pinthu pyadidi. Mbwenye iye akhali na axamwali adidi akuti amphedza. Tende tipfundze pya Yosiya na axamwali ace.

Babace Yosiya akhali Amoni, mambo wa ku Yuda. Amoni akhali munthu wakuipa kakamwe, pontho akhalambira madzimunthu. Pidafa babace, Yosiya adzakhala mambo wa ku Yuda. Mbwenye iye akhali na pyaka pisere basi pyakubalwa! Usanyerezera kuti iye akhali wakuipa ninga babace?— Nkhabe, iye nee akhali wakuipa!

Sofoniya acenjeza anthu toera akhonde kulambira madzimunthu

Maseze akhali mwana kakamwe, Yosiya akhafuna kubvera Yahova. Natenepa, iye asankhula kukhala xamwali wa anthu akuti akhafuna Yahova. Iwo aphedza Yosiya toera kucita pinthu pyadidi. Ndi api angasi mwa axamwali a Yosiya?

 M’bodzi wa axamwali a Yosiya akhali Sofoniya. Sofoniya akhali mprofeta wakuti acenjeza anthu a ku Yuda kuti angalambira madzimunthu mbadaona nyatwa. Yosiya abvera Sofoniya mbalambira Yahova, tayu madzimunthu.

Unango wa axamwali a Yosiya akhali Yeremiya. Iye akhali wa thunga ibodzi ene na Yosiya, pontho iwo akhakhala cifupi unango na ndzace mu ndzidzi ukhakula iwo. Iwo akhali axamwali a ponda ndipondembo akuti pidafa Yosiya, Yeremiya alemba nyimbo yakupangiza kutsukwala kukhabva iye thangwi ya kufa kwa Yosiya. Yeremiya na Yosiya aphedzana unango na ndzace toera kucita pyadidi na kubvera Yahova.

Yosiya na Yeremiya aphedzana unango na ndzace toera kucita pinthu pyadidi

Unapfundzanji kubulukira ku citsandzo ca Yosiya?— Maseze akhali mwana kakamwe, Yosiya akhafuna kucita pinthu pyadidi. Iye akhadziwa kuti akhafunika kucita uxamwali na anthu akuti asafuna Yahova. Cita pyonsene toera kusankhula kucita uxamwali na anthu akuti asafuna Yahova, pontho akuti anakuphedza toera kucita pinthu pyadidi!