Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 10

Yezu Akhabvera Mu Ndzidzi Onsene

Yezu Akhabvera Mu Ndzidzi Onsene

Mphyakukhonda nentsa ndzidzi onsene kubvera anyakubala ako?— Midzidzi inango pisanentsa. Usadziwa kuti Yezu akhabvera Yahova pabodzi na anyakubalace?— Citsandzo cace cinakuphedza toera kubvera anyakubala ako ngakhale m’midzidzi yakunentsa. Tende tipfundze pizinji mu nkhani ineyi.

Mbadzati kubwera pa dziko yapantsi, Yezu akhali kudzulu na Babace, Yahova. Mbwenye Yezu akhalimbo na anyakubalace pa dziko yapantsi. Madzina awo akhali Zuze na Mariya. Usadziwa kuti iwo akhala tani anyakubalace?—

Yahova akwata umaso wa Yezu kudzulu mbauikha m’mimba mwa Mariya toera Yezu akwanise kubalwa mbakhala pa dziko yapantsi. Ceneci cikhali cirengo! Yezu akula m’mimba mwa Mariya ninga munakulira ana anango onsene m’mimba mwa amai awo. Mudapita nthanda zipfemba, Yezu abalwa. Ndi munjira ineyi Zuze na Mariya, adzakhala anyakubala a Yezu pantsi pano.

Pikhakhala iye na pyaka 12 pyakubalwa, Yezu acita cinthu cidapangiza kuti akhafuna kakamwe Babace, Yahova. Pyenepi pyacitika pa ndzidzi wakuti Yezu na acibale ace acita ulendo kuenda ku Paskwa ku Yerusalemu. Pikhabwerera iwo kunyumba, Zuze na Mariya asaka Yezu nee kumuona. Usadziwa akhali kupi?—

Thangwi yanji Yezu akhali mu templo?

Zuze na Mariya abwerera mwakucimbiza ku Yerusalemu, mbasaka Yezu m’mbuto zonsene. Iwo akhadadzudzumika kakamwe thangwi nee akhadziwa kukhali iye. Mbwenye mudapita ntsiku zitatu, iwo angumana mu templo! Usadziwa thangwi yanji Yezu akhali mu templo?— Thangwi mwenemu iye mbadakwanisa kupfundza pya Babace, Yahova. Iye akhafuna Yahova, na akhafunambo kupfundza kuti anankomeresa tani. Ngakhale pidakula iye, mbakhala mamuna nkulu, ndzidzi onsene Yezu akhabvera Yahova. Ngakhale m’midzidzi yakunentsa, Yezu akhabvera, maseze pikhaphataniza kuthabuka. Kodi Yezu akhabverambo Zuze na Mariya?— Inde, Bhibhlya isalonga kuti akhaabvera.

Unapfundzanji kubulukira ku citsandzo ca Yezu?— Usafunika ubvere anyakubala ako, ngakhale m’midzidzi yakunentsa. Unadzacita pyenepi?—