Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 7

Kodi Usabva Ninga Uli Wekha, Mbugopa?

Kodi Usabva Ninga Uli Wekha, Mbugopa?

Yang’ana mwana mphale ali pa cithundzithundzi. Asaoneka ninga atsoperwa mbagopa, nee? Wathimbana kale na makhaliro anewa?— Anthu onsene asabva pyenepi midzidzi inango. Bhibhlya isalonga pya axamwali a Yahova adabva kuti akhali okhene mbagopa. M’bodzi wawo akhali Eliya. Tende tipfundze pya iye.

Yezabele akhafuna kupha Eliya

Eliya akhakhala mu Israele kale kakamwe nduli, Yezu mbadzati kubalwa. Akabu, mambo wa Israele nee akhalambira Mulungu wandimomwene, Yahova. Akabu na nkazace Yezabele akhalambira mulungu wapezi, Baale. Natenepa, anthu azinji mu Israele atomambo kulambira Baale. Nyankhoda Yezabele akhali wakuipa kakamwe, iye akhafuna kupha anthu onsene akhalambira Yahova, kuphatanizambo Eliya! Usadziwa ninji pidacita Eliya?—

Eliya athawa! Iye aenda kutali n’thando, mbabisala m’mphako ya mwala. Usadziwa thangwi yanji iye acita pyenepi?— Inde, iye akhagopa. Mbwenye Eliya nee akhafunika kugopa. Thangwi yanji? Thangwi  iye akhadziwa kuti Yahova mbadamphedza. Yahova akhadapangiza kale mphambvu yace kuna Eliya. Pa ndzidzi unango, Yahova akhadatawira phembero ya Eliya mu kutumiza moto buluka kudzulu. Mwandimomwene, cincino Yahova mbadaphedzambo Eliya!

Kodi Yahova aphedza tani Eliya?

Mu ndzidzi ukhakhala Eliya m’mphako, Yahova alonga na iye mbambvundza: ‘Ukucitanji pano?’ Eliya atawira: ‘Ndine basi anapitiriza kukulambirani. Ndasala ndekha basi, pontho ndikugopa kuphiwa.’ Eliya akhanyerezera kuti alambiri anango onsene a Yahova akhadamala phiwa. Mbwenye Yahova apanga Eliya: ‘Nkhabe, pyenepi si pyandimomwene tayu. Alipo anthu akukwana 7.000 akuti akupitiriza kundilambira. Khala wacipapo. Ndiri na basa izinji toera ucite!’ Usanyerezera kuti Eliya akomerwa kubva pyenepi?—

Unapfundzanji kubulukira ku pinthu pidacitikirwa na Eliya?— Cipo usafunika kunyerezera kuti uli wekhene, na kugopa. Iwe uli na axamwali akuti asafuna Yahova mbafunambo iwe. Pontho, Yahova ali na mphambvu kakamwe, ndzidzi onsene iye anadzakuphedza! Uli wakukomerwa kudziwa kuti mwandimomwene, cipo uli wekha?—