Kopyarini madrama akubvesera a pipfundziso pya mbiri za Bhibhlya na pfundzani pinthu pyakufunika kakamwe thangwi ya pidacitika kwa anthu analongwa m’Bhibhlya.