Bveserani makhundu a Bhibhlya akugravarwi, akulerwi ninga drama akuti asaphataniza dzumbi ya nyimbo pabodzi na ntsonga zikulu.