Lerini peno kopyarini marevista mapswa a Ncenjezi na Despertai! na mphangwa zinango zinapangizwa pantsi apa. Bveserani mwakukhonda lipa mabukhu athu akugravarwi mu pilongero pizinji. Onani peno kopyarini mavidyu mu pilongero pizinji, kuphatanizambo pilongero pya manja.

Sankhulani cilongero pa cibokosi cinapangiza pilongero, buluka penepo pfinyani pa Fufudzani toera muone mabukhu na mavidyu anagumanika mu cilongero cidasankhula imwe.