Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Thangwi Yanji Musalemedza Ulambiri Wandimomwene?

Thangwi Yanji Musalemedza Ulambiri Wandimomwene?

Ayuda akhali ku ubitcu awangiswa na masomphenya a Ezekyeli a templo, thangwi masomphenya anewa aapasa cidikhiro cakuti ulambiri wandimomwene mbudakhazikiswa pontho. Mu ntsiku zino zakumalisa, ulambiri wandimomwene usakhazikiswa ‘padzulu pa mapiri.’ Na thangwi ineyi, mphyadidi kulambirambo Yahova pabodzi na anthu a madzindza onsene ku mapiri anewa. (Iza. 2:2) Kodi ndzidzi onsene musanyerezera mwacidikhodikho mwai uli na imwe wakudziwa na kutumikira Yahova?

NKHOMBO ZAKUCITA KHUNDU YA ULAMBIRI WANDIMOMWENE:

  • Tisakhala na cakudya cakuinjipa cauzimu cakuti cisatiphedza toera kugumana matawiro a mibvundzo yakufunika ya umaso, uphungu wadidi, na cidikhiro candimomwene.—Iza. 48:17, 18; 65:13; Arom. 15:4

  • Tisakhala na uxamwali na abale athu aufuni pa dziko yonsene yapantsi.—Masal. 133:1; Jwau 13:35

  • Mwai wakukhala anyakuphedzera a Mulungu mukucita basa yakupulumusa umaso.—Mac. 20:35; 1 Akor. 3:9

  • Tisakhala na “ntendere wa Mulungu” wakuti usatiphedza toera kuthimbana na nyatwa mu ntsiku zino zakumalisa.—Afil. 4:6, 7

  • Tisakhala na cikumbuntima cakucena.—2 Tim. 1:3, Tradução do Novo Mundo

  • ‘Uxamwali wakuwanga na Yahova.’—Masal. 25:14

Ndinapangiza tani kuti ndisalemedza ulambiri wandimomwene