Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Anyakubala​—⁠Phedzani Ananu Toera Akhale na Udziwisi wa Mulungu

Anyakubala​—⁠Phedzani Ananu Toera Akhale na Udziwisi wa Mulungu

Njira ibodzi yakuti anyakubala anakwanisa kuphedza anawo toera akhale na udziwisi wa Mulungu ndi kuaphedza toera aphindule na misonkhano Yacikristu. Pinthu pinaona anapiana, pinabva iwo na mitawiro inapereka iwo pa misonkhano pinakwanisa kuaphedza toera kupfundza pya Yahova na kukhala na uxamwali wakuwanga na iye. (Dheu. 31:12, 13) Khala ndimwe nyakubala, munaphedza tani mwananu toera aphindule kakamwe na misonkhano?

  • Citani pyonsene pinakwanisa imwe toera mugumanike pa misonkhano.—Mas. 22:22

  • Citani pyonsene pinakwanisa imwe toera mucedze na abale na alongo misonkhano mbidzati kutoma na pakumala kwa misonkhano.—Aheb. 10:25

  • Citani pyonsene pinakwanisa imwe toera m’bodzi na m’bodzi wa pabanja panu akhale na mabukhu anaphatisirwa pa misonkhano, a mu ntokodzi peno akudhindwa

  • Phedzani mwananu toera akhunganyike ntawiro mukuphatisira mafala ace ene.—Mat. 21:15, 16

  • Longani munjira yadidi pya misonkhano na pinthu pinapfundza imwe pa misonkhano

  • Phedzani ananu toera acitembo mabasa anango ninga kucenesa Nyumba ya Umambo na kucedza na abale na alongo akukalamba

Kuphedza ananu toera akhale na uxamwali wakuwanga na Yahova ndi basa ikulu kakamwe, pontho panango inaoneka ninga yakunentsa. Mbwenye khalani na cinyindiro cakuti Yahova anakuphedzani.—Iza. 40:29.

ONANI VIDHYU YA NSOLO WAKUTI ANYAKUBALA, NYINDIRANI YAHOVA NA MPHAMBVU YACE, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Basa yakukuza mwana yakhuya tani Zaka na Lea?

  • Thangwi yanji anyakubala asafunika kuphemba ciphedzo ca Yahova?

  • Kunyindira Yahova kwaphedza tani Zaka na Lea?