Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Nyindirani Yahova Mungasingirirwa

Nyindirani Yahova Mungasingirirwa

Kusingirirwa kunakwanisa kutitsukwalisa. Kunakwanisambo kuphekesa uxamwali wathu na Yahova tingagopa mu ndzidzi unasingirirwa ife thangwi yakulambira Mulungu. Mphapo munakwanisa tani kutsidzikizika mungasingirirwa?

Atumiki azinji a Yahova asakwanisa kupirira angasingirirwa thangwi yakunyindira Yahova. (Mas. 18:17) Mwacitsandzo, Esteri alonga kuna mambo masasanyiro akuipa akhacita Amani. (Est. 7:1-6) Mbadzati kucita pyenepi, iye acita jejuu toera kupangiza kuti akhanyindira Yahova. (Est. 4:14-16) Yahova apasa nkhombo pidacita iye, pontho antsidzikiza pabodzi na mbumba yace.

Aphale na atsikana, mungasingirirwa, phembani ciphedzo ca Yahova, pontho cedzani na munthu wankulu peno anyakubalanu. Khalani na cinyindiro cakuti Yahova anakuphedzani ninga pidaphedza iye Esteri. Ndi pinthu pipi pinango pinafunika imwe kucita toera kupirira mungasingirirwa?

ONANI VIDHYU YA NSOLO WAKUTI UMASO WA APHALE NA ATSIKANA—NDINAPIRIRA TANI NDINGASINGIRIRWA? BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Aphale na atsikana anapfundzanji na citsandzo ca Charlie na Ferin?

  • Anyakubala anapfundzanji na mafala adalonga Charlie na Ferin thangwi yakuphedza anawo toera kupirira angasingirirwa?