Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Phatisirani Umaso Wanu Toera Kutumikira Yahova!

Phatisirani Umaso Wanu Toera Kutumikira Yahova!

Umaso ndi muoni wakufunika kakamwe. Pinacita ife ntsiku na ntsiku pisapangiza khala tisaulemedza peno nkhabe. Ninga Mboni za Yahova, tisawangisira toera kuphatisira ndzeru zathu na maluso athu toera kulemedza na kupasa mbiri Yahova, Ule adatipasa Umaso. (Masal. 36:9; Apok. 4:11) Mbwenye midzidzi inango, tinakwanisa kukhala akuphatika kakamwe na mabasa a ntsiku na ntsiku mbitiduwala kutumikira Yahova na ntima onsene. (Mark. 4:18, 19) Na thangwi ineyi, m’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kubvundzika: ‘Kodi ndisatumikira Yahova na ntima onsene? (Oze. 14:2) Kodi basa yanga isapingiza mabasa anango a Yahova? Kodi ndiri na cifuno cakucita pizinji m’basa ya Yahova?’ Mungaona kuti palipo panafunika imwe kusasanyira, phembani Yahova toera akuphedzeni, pontho citani macinjo akufunika. Mwandimomwene, kutumikira Yahova kunaticitisa kukhala akutsandzaya kakamwe!—Masal. 61:8.

Kodi imwe musaphatisira maluso anu m’basa ya Yahova peno ya dziko?

aONANI VIDYU YAKUTI USE O SEU TALENTO PRA JEOVÁ, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Thangwi yanji nkhabe phedza kuphatisira mphambvu zathu zonsene toera kuthambaruka n’dziko ino? (1 Jwau 2:17)

  • Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife tingatumikira Yahova na ntima wathu onsene?

  • Ndi mabasa api anagumanika mu gulu ya Yahova kwa ale anafuna kuphatisira mwadidi ndzeru zawo na maluso awo?