Kumwazira mphangwa mama na mwanace wa ntsikana ku Bengala Ocidental, Indiya

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Setembro 2016

Maperekero Aumboni

Maonero toera kugawira Ncenjezi na undimomwene wa Bhibhlya. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Towezani Mwambo wa Yahova’

Pisabvekanji kutoweza mwambo wa Yahova? Mulembi wa Masalmo 119 ndi citsandzo cadidi kwa ife lero.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tinacitanji Tingagumana Mwanang’ono Panyumba

Tinacitanji, pontho tinapangiza tani cilemedzo kuna anyakubalace.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Ciphedzo Canga Cisabuluka Kuna Yahova’

Masalmo 121 isaphatisira mafala akuphiphirisa toera kufokotoza citsidzikizo ca Yahova.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Tacitwa Mwakudzumatirisa

Pa Masalmo 139, Dhavidhi asimba Yahova thangwi ya pinthu pidacita Iye.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Calirani Madodo Awa Pakucitisa Pfundziro ya Bhibhlya

Tisafunika kucaliranji khala tisafuna kukhuya ntima wa nyakupfundza wa Bhibhlya?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Yahova Ndi Wankulu, Athema Kakamwe Kusimbwa’

Masalmo 145 isapangiza kuti Dhavidhi akhapibva tani thangwi ya njira inatsalakanira Yahova atumiki Ace onsene akukhulupirika.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kuthimizira Maluso Athu Mu Utumiki—Phembani Ale Adapangiza Cifuno Toera Kugumanika Pa Misonkhano

Ale adapangiza cifuno na anyakupfundza Bhibhlya kazinji kene asathambaruka mwakucimbiza angatoma kugumanika pa misonkhano.