Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Khalani na Cinyindiro Cakuti Munadzapulumuswa Pakumala Kwa Dziko Ino

Khalani na Cinyindiro Cakuti Munadzapulumuswa Pakumala Kwa Dziko Ino

Mwakukhonda dembuka, Yahova nee anapirirabve pinthu pyakuipa pinacitwa n’dziko ino. Mauphemberi authambi anadzafudzwa, misoka ya mautongi inadzapomokera atumiki a Mulungu, pontho Yahova anadzafudza anthu akuipa pa Armajedhoni. Mbwenye Akristu akudikhira mwakutsandzaya kucitika kwa pinthu pyenepi.

Mwandimomwene, ife nee tisadziwa pinthu pyonsene pinafuna kudzacitika pa nyatwa ikulu. Mwacitsandzo, ife nee tisadziwa ntsiku inafuna kutoma nyatwa ikulu. Ife nee tisadziwa mathangwi anafuna kucitisa atongi a dziko kupomokera mauphemberi. Ife nee tisadziwa kuti kupomokerwa kwa atumiki a Mulungu na mautongi kunamala ndzidzi ungasi. Pontho nee tisadziwa pinafuna kudzaphatisira Yahova toera kufudza anthu akuipa pa Armajedhoni.

Mbwenye m’Bhibhlya muli na mphangwa zakuti zisatiphedza toera kudikhira ndzidzi unoyu mwacinyindiro na mwacipapo. Mwacitsandzo, ife tisadziwa kuti tiri kukhala kunkhomo kwa “ntsiku zakumalisa.” (2 Tim. 3:1) Ife tisadziwa kuti kupomokerwa kwa mauphemberi kunadzacitika ‘mu ndzidzi wakucepa’ toera uphemberi wandimomwene ukhonde kufudzwa. (Mat. 24:22) Ife tisadziwa kuti Yahova anadzapulumusa atumiki ace. (2 Ped. 2:9) Pontho ife tisadziwa kuti Munthu adasankhula Yahova toera kufudza anthu akuipa na kupulumusa mwinji ukulu pa Armajedhoni ndi wakulungama na wamphambvu kakamwe.—Apok. 19:11, 15, 16.

Mwandimomwene, pinthu pinafuna kucitika pinadzacitisa anthu ‘kukomoka thangwi yakugopa.’ Mbwenye kuleri Bhibhlya na kunyerezera njira idapulumusa Yahova atumiki ace nduli na pinthu pinafuna kucita iye ntsogolo, kunatiphedza toera ‘kukhala dzololo mbatilamusa misolo yathu’ na cinyindiro cakuti cipulumuso cathu ciri dhuzi.—Luka 21:26, 28.