Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tinaphatisira Tani Bruxura Yakuti Mbani Anacita Cifuno ca Yahova Lero?

Tinaphatisira Tani Bruxura Yakuti Mbani Anacita Cifuno ca Yahova Lero?

Bruxura yakuti Mbani Anacita Cifuno ca Yahova Lero?, yacitwa toera kuiphatisira pakupfundzisa anyakupfundza Bhibhlya, pakutoma peno kunkhomo kwa pfundziro. * Nsolo 1 mpaka 4 unaphedza anyakupfundza toera atidziwe mwadidi ninga mbumba, nsolo 5 mpaka 14 unaphedza anyakupfundza toera adziwe mabasa athu, na nsolo 15 mpaka 28 unaaphedza kudziwa gulu yathu. Kazinji kene, mphyadidi kukhonda kunumphisira pakupfundza misolo, basi ene munakwanisa kucita pyenepi khala pana thangwi yadidi. Nsolo ubodzi na ubodzi uli na tsamba ibodzi basi yakuti munakwanisa kuipfundza na nyakupfundza wanu m’mphindi zixanu peno khumi.

  • Gomezerani nsolo wa pfundziro

  • Lerini nsolo onsene kabodzi kene, peno lerini ndima ibodzi na ibodzi

  • Dingani pidaleri imwe. Citani mibvundzo iri pantsi pa tsamba na fokotozani pithundzithundzi. Lerini na dingani malemba anagumanika mwenemu akuti asabverana na ntsonga inadinga imwe. Pangizani kuti misolo ming’ono ya maletra akupswipa isatawira tani mbvundzo wa nsolo

  • Khala pana bokosi yakuti “Dziwani Pinango,” lerini pabodzi na nyakupfundza wanu na muwangiseni toera aphatisire mphangwa zenezi mu umaso wace

^ ndima 3 Bruxura iri mu interneti ndi yakusasanyirwa papswa.