Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tinaphatisira Tani Bruxura Yakuti Bverani Mulungu

Tinaphatisira Tani Bruxura Yakuti Bverani Mulungu

Bruxura yakuti Bverani Mulungu yacitwa toera kupfundzisa undimomwene wa m’Bhibhlya kwa ale akuti nkhabe dziwa kuleri. Nsolo ubodzi na ubodzi uli na matsamba mawiri akuti ali na pithundzithundzi pyakukhunganywa mwadidi toera kugomezera ntsonga zakufunika, pontho pithundzithundzi pyenepi piri na cidzindikiro cinapangiza cinafuna kutoma kufokotozwa.

Bruxura yakuti Bverani Mulungu toera Mukhale Kwenda na Kwenda iri na pithundzithundzi pyakulandana na piri m’bruxura yakuti Bverani Mulungu, mbwenye yakutoma iri na malemba mazinji akuti tinakwanisa kuaphatisira pakupfundza na munthu wakuti asadziwa pang’ono kuleri. Kazinji kene amwazi mphangwa asaona kukhala pyadidi kuphatisira bruxura ineyi mu ndzidzi wakuti nyakupfundza wawo akuphatisira bruxura Bverani Mulungu. Matsamba mazinji ali na bokosi yakuti iri na mphangwa zakuthimizirika zakuti tinakwanisa kuzidinga mwakubverana na maluso a nyakupfundza.

Imwe munakwanisa kugawira bruxura ineyi mu ndzidzi onsene, ngakhale kuti nee ndiyo inagawirwa pa nthanda ineyi. Pakucitisa pfundziro ya Bhibhlya, tisafunika kuphatisira pithundzithundzi toera kufokotoza pinalongwa m’Bhibhlya. Citani mibvundzo kwa nyakupfundza wanu toera kuona khala abvesesa pinapfundza iye. Lerini na fokotozani malemba ali pantsi pa tsamba ibodzi na ibodzi. Mungamala bruxura ineyi, pfundzani naye bukhu yakuti Kodi Mwandimomwene Bhibhlya Isapfundzisanji? peno Kodi Bhibhlya Isatipfundzisanji? toera kumphedza kuti athambaruke mpaka kubatizwa.